Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №913 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №913

 

1.На основание чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част 1,000 дка от имот с идентификатор 37770.502.7 по КККР на с.Козлец, целият с площ 719,908 дка.(седемстотин и деветнадесет декара, деветстотин и осем кв.м.) в подотдел 250-5, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, местност ,,Бахчелъка” на Иван Андреев за срок от 10 (десет) години срещу цена от 42,00 лева (четиридесет и два лева) годишно.

2.Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!