Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №879 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №879

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 77195.452.30 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка четиристотин петдесет и две точка тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ИДИМИРЛИ, с площ от 4088 кв. м. (четири хиляди осемдесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: Водоем, номер по предходен план: 583 (петстотин осемдесет и три), квартал: 0 (нула) при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.452.31, 77195.452.8, 77195.452.29, 77195.452.27, или накратко ВОДОЕМ – публична общинска гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 4088 кв. м., стар номер 583, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!