Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №844 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №844

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с §6а, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.40, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, чл.41, ал.2 и чл.37, ал.3 и ал. 4, т.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Хасково

Р Е Ш И:

1.Да се учреди за срок от 50 /петдесет/ години възмездно право на строеж, без търг или конкурс, в полза на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, за изграждане на фотоволтаични централи, на електрическа подстанция, на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване към електропреносната мрежа високо напрежение върху:

1.1УПИ I – 22589.58.203 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 22589.58.203 (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет, точка, петдесет и осем, точка, двеста и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Войводино, м. СЮВЕНЛИКА, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1552/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 417 487 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 9, начин на трайно ползване: пасище, със съседни поземлени имоти: 22589.58.194, 22589.58.196, 22589.58.11, 22589.58.195, 22589.64.36, 22589.14.115, 22589.58.201, 22589.13.114, 37383.500.132, 37383.1.26, 22589.58.198, 53936.203.416, 53936.202.415, 22589.58.197, 53936.199.407, 53936.39.350, съгласно Скица на поземлен имот № 15-1333313-15.11.2022 г.;

1.2.УПИ I – 37383.500.313 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.500.313 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, петстотин, точка, триста и триндесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 645 748 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 8, начин на трайно ползване: пасище, със съседни поземлени имоти: 37383.500.306, 37383.500.132, 37383.500.180, 37383.500.305, 37383.105.281, 37383.500.314, 37383.104.280, 37383.1.26, 37383.500.304, 37383.500.315, 37383.500.301, 37383.500.303, 37383.500.1, 37383.500.274.

1.3.УПИ II – 37383.500.315 – „За подстанция“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, петстотин, точка, триста и петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 14 000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 8, начин на трайно ползване: пасище, със съседни поземлени имоти: 37383.500.313, 37383.500.304, 37383.500.301.

1.4.УПИ III – 37383.113.220 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.220 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, сто и тринадесет, точка, двеста и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 240 486 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 7, начин на трайно ползване: пасище, със съседни поземлени имоти: 37383.113.209, 37383.113.208, 37383.113.219, 37383.113.224, 37383.113.223, 37383.113.222, 37383.113.221, 37383.113.210, съгласно Скица на поземлен имот № 15-1333324-15.11.2022 г.;

15.УПИ I – 37383.503.132 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.503.132 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, петстотин и три, точка, сто тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 83 972 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория: 7, начин на трайно ползване: пасище, със съседни поземлени имоти: 37383.113.223, 37383.113.224, 37383.503.112, 37383.503.131, 37383.113.222, съгласно Скица на поземлен имот № 15-1306090-01.12.2021 г.;

2.На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и доклад за пазарна оценка, изготвен от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, определя пазарна цена на правото на строеж по т. 1 от настоящото решение в размер на BGN 4 228 908 лева от които:

2.1.За УПИ I – 22589.58.203 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 22589.58.203 сума в размер на BGN 1 259 558,00 лева.

За УПИ I – 37383.500.313 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.500.313 сума в размер на BGN 1 948 222,00 лева.

За УПИ II – 37383.500.315 – „За подстанция“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 сума в размер на BGN 42 238,00 лева

За УПИ III – 37383.113.220 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.220 сума в размер на BGN 725 546,00 лева.

2.5.За УПИ I – 37383.503.132 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.503.132 сума в размер на BGN 253 344,00 лева.

3.Възлага на Кмета на община Хасково да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на строеж, съгласно по т.1 от настоящото решение.

4.Не по-малко от 1 млн.лв. от сумата по т.2, да бъде изразходвана приоритетно за подобряване на инфраструктурата в селата Долно Войводино и Книжовник, като средствата за Долно Войводино да са в размер не по-малко от 350 000 лв., а за Книжовник не по-малко от 650 000 лв.

5.На основание чл.22 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му. Решението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!