Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №839 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №839

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 27200.75.137 (двадесет и седем хиляди и двеста точка седемдесет и пет точка сто тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1553 /04.09.2018 г. на Изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 38356 кв.м. (тридесет и осем хиляди триста петдесет и шест квадратни метра), начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000137 (нула нула нула сто тридесет и седем), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 27200.75.148, 27200.75.226 и 27200.149.145, или накратко обект – публична общинска собственост, ЯЗОВИР, разположен върху поземлен имот № 27200.75.137 в с.Елена, общ.Хасково, обл.Хасково, с площ от 38356 кв.м., стар номер 000137, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!