Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №828 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №828

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за електрозахранване и пътна връзка на Поземлен имот №77195.341.10 по КК на землище гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в имот „за производствени и складови дейности“.

ПУП да се съгласува с ИА ЕСМИС и АПИ. Към ПУП да се представи становище на БД „Източнобеломорски басейн“, представляващо неразделна част от становището на РИОСВ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!