Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №822 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №822

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.64, ал.2, чл.124а, ал.5, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи средно напрежение и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, 37383.503.132, 37383.113.198, 37383.500.302 и 22589.58.203 или образувани от тях имоти в резултат на изменение на кадастралната карта до подстанция в част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302, която част отговаря на имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, общ. Хасково. Проектът за парцеларния план да се изработи във Вариант 1 съгласно представеното задание.

2. Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проекта на подробен устройствен план – парцеларен план при спазване на всички нормативни изисквания.

3. На основание чл.230 от ЗУТ проектът на подробен устройствен план да се изработи от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

4. На основание чл.116а от ЗУТ проектът на подробен устройствен план да се представи в графичен и цифров вид, съдържащ всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б от ЗУТ.

6. На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

7. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!