Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №804 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №804

1.На основание чл.11, ал. 2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част 621 кв.м. от имот с идентификатор 44553.115.1 по КККР на с.Любеново, целият с площ 1566.889 дка.(хиляда петстотин шестдесет и шест декара, осемстотин осемдесет и девет кв.м.) в подотдел 470-3, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора, местност ,,Корията” на Иван Стоянов за срок от 10 (десет) години срещу цена от 22.70 (двадесет и два лева и седемдесет стотинки) годишно.

2. Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!