Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №802 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №802

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.1, във връзка с чл.60, ал.1 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Денис Андреев, за обект: „Изменение по чл.154 от ЗУТ – тераси на ет.2 и ет.3“ – пристройка във връзка с реализиране на строеж: „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, надстройка с два етажа и пристройка на три етажа“ с РЗП 25,20 кв.м. на сграда с идентификатор 77195.729.68.1, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.729.68 по КККР на гр. Хасково (ул. „Искра“ №21), целият с площ 403 кв.м., при граници на имота: 77195.729.67, 77195.729.66, 77195.729.287, 77195.729.285, на стойност 1008,00 лв. (хиляда и осем лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!