Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №789 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №789

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.67 от ЗМДТ и чл.128 във вр. с чл.129, ал.1 от ДОПК, чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет - Хасково реши:

1.За 2020 г. за населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия; за населението и за жилищата на предприятия в V зона; за населението в селата в Община Хасково и за всички нежилищни имоти на предприятията, се прилага размерът на такса битови отпадъци, така както е определен в Решения на Общински съвет – Хасково, както следва:

1.1.За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.0 промила съгласно Решение №240/19.12.2008 г.

1.2.За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 1.5 промила съгласно Решение №449/31.01.2006 г.

1.3.За населението в селата в Община Хасково - в размер на 4.5 промила, съгласно Решение №193/29.10.2004 г.

1.4.За всички нежилищни имоти на предприятията, когато не е подадена декларация за определяне на количеството на брой съдове – 12 промила върху данъчната оценка, съгласно Решение №193/29.10.2004 г.

2.Таксата битови отпадъци за 2020 г., касаеща категорията субекти посочени в т.1 от настоящото решение, се преизчислява служебно и се съобщава на задължените лица.

3.Лицата, които са предплатили целия размер на такса битови отпадъци в срок до 30.04.2020 г., ползват отстъпка от 5% върху преизчисления размер.

4.След преизчисляване на дължимия размер на такса битови отпадъци за 2020 г., надвнесените суми подлежат на служебно прихващане или възстановяване по реда на ДОПК, а в случаите, когато по обективни причини не може да се извърши служебно, след депозиране на искане.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!