Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №788 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №788

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково, както следва:

§1. Чл.28 придобива следната редакция:

/1/„За издаване на разрешение за поставяне на рекламни и информационни елементи върху недвижими имоти се представят следните документи:

1.Документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.

2.Проекто-проучвателни работи, чиито обем и съдържание се определят от ЕСУТ на община Хасково.

3.ОТМЕНЯ СЕ.

4.Идентификация ЕИК /Булстат/ - САМО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

5.Снимки и/или визуализация на РИЕ.

6.Документ за платена административна такса за услугата разглеждане на заявление (прилага се служебно).“

§2. Създава се нов чл.29 А:

„Чл.29 А Разрешението по чл.29, т.3 се издава по образец, одобрен от Кмета на Община Хасково, като в него задължително се посочват:

1. Трите имена и постоянния адрес на физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление, правно-организационната форма и имената на представляващия на юридическите лица;

2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3. Дължимата такса, когато имота в който се поставя е общинска собственост;

4. Срока, за който се разрешава поставянето;

§3. Чл.34 (4) придобива следната редакция:

„Разрешението за поставяне на РИЕ на терени, съоръжения или сгради, които не са общинска собственост се издава за срок до 10 години, а за имоти, които не са собственост на заявителя – за срока на договора за наем (или писменото съгласие на собственика), но за не повече от 10 години.“

§4 Чл.34 А (4) придобива следната редакция:

„При забавяне монтирането на РИЕ за срок по-дълъг от 12 месеца след издаване на разрешение за поставяне, длъжностните лица от отдел “Контрол по ЗУТ” съставят констативен протокол и се издава заповед за анулиране на разрешителното.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!