Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №766 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №766

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2, чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 1, т.94 от Закона за водите, чл.53, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.19а от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

I. Общински съвет – Хасково отменя изцяло свое Решение №752, взето с Протокол №38 от 28.09.2018 г., изменено с Решение №40, взето с Протокол №4 от 31.01.2020 г. и Решение №49, взето с Протокол №5 от 28.02.2020 г.

II. Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на имоти – публична общинска собственост, както следва:

Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 47055.58.302, 47055.58.304, 47055.58.303, 47055.58.214 и 47055.58.728, както следва:

Поземлен имот с идентификатор №47055.58.302, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Кочова поляна, с площ от 14687 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар № 000302.

Поземлен имот с идентификатор №47055.58.304, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с площ от 390 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000304.

Поземлен имот с идентификатор №47055.58.303, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с площ от 10707 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000303.

Поземлен имот с идентификатор №47055.58.214, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с площ от 9901 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000214.

Поземлен имот с идентификатор №47055.58.728, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с площ от 25325 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000305.

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор №47055.58.732, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Кочова поляна, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар № 000302 и 000304, съседи: 47055.58.733, 47055.58.734, 47055.58.735.

Поземлен имот с проектен идентификатор №47055.58.733, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с проектна площ от 7628 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000303, съседи: 47055.58.732, 47055.58.734.

Поземлен имот с проектен идентификатор №47055.58.734, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с проектна площ от 8108 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000214, съседи: 47055.58.733, 47055.58.735.

Поземлен имот с проектен идентификатор №47055.58.735, находящ се в с.Мандра, общ. Хасково, м. Циганката, с проектна площ от 20501 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000305, съседи: 47055.58.732, 47055.58.734.

Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 39863.59.385 и 39863.59.386, както следва:

Поземлен имот с идентификатор №39863.59.385, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м. Момин геран, с площ от 7919 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000385.

Поземлен имот с идентификатор №39863.59.386, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м. Момин геран, с площ от 7086 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000386.

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор №39863.59.388, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м.Момин геран, с проектна площ от 15005 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000385 и 000386, съседи: 39863.59.385, 39863.59.386.

Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 39863.165.420, 39863.165.421 и 39863.165.422, както следва:

Поземлен имот с идентификатор №39863.165.420, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м. Чаталов геран, с площ от 385832 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000420.

Поземлен имот с идентификатор №39863.165.421, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м. Караосманката, с площ от 5420 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000421.

Поземлен имот с идентификатор №39863.165.422, находящ се в с. Криво поле, общ. Хасково, м. Караосманката, с площ от 1677 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000422.

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор №39863.165.429, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м. Чаталов геран, с проектна площ от 8203 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000420, съседи: 39863.165.430.

Поземлен имот с проектен идентификатор №39863.165.430, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м.Караосманката, с проектна площ от 43092 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000421, 000422 и 000420, съседи: 39863.165.429, 39863.165.431.

Поземлен имот с проектен идентификатор №39863.165.431, находящ се в с.Криво поле, общ. Хасково, м.Чаталов геран, с проектна площ от 6999 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000420, съседи: 39863.165.430.

Поземлен имот с проектен идентификатор №39863.165.432, находящ се в с. Криво поле, общ. Хасково, м. Чаталов геран, с проектна площ от 351331 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасища, мери, стар № 000420, съседи: 39863.165.430.

Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 37321.55.1, 37321.55.251, 37321.55.252 и 37321.55.298, както следва:

Поземлен имот с идентификатор №37321.55.1, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с площ от 26996 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

Поземлен имот с идентификатор №37321.55.251, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Криви дере, с площ от 3667 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000251.

Поземлен имот с идентификатор №37321.55.252, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Криви дере, с площ от 13353 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар № 000252.

Поземлен имот с идентификатор №37321.55.298, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Кандарата, с площ от 326489 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Пасище, стар № 000298.

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор №37321.55.299, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Света тройца, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, стар № 055001.

Поземлен имот с проектен идентификатор №37321.55.300, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Криви дере, с проектна площ от 2215 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000251.

Поземлен имот с проектен идентификатор №37321.55.301, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Криви дере, с проектна площ от 16198 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар № 000252.

Поземлен имот с проектен идентификатор №37321.55.302, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Кандарата, с проектна площ от 326166 кв.м., трайно предназначение: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Пасище, стар № 000298.

Проект за изменение на кадастрална карта за поземлени имоти 38399.76.155, 38399.76.160, 38399.76.188 и 38399.76.189, както следва:

Поземлен имот с идентификатор №38399.76.155, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с площ от 11326 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000155.

Поземлен имот с идентификатор №38399.76.160, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с площ от 5818 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Ливада, стар № 000160.

Поземлен имот с идентификатор №38399.76.188, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с площ от 12409 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар № 000188.

Поземлен имот с идентификатор №38399.76.189, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с площ от 615 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Насип, насипище, стар № 000189.

Проектни имоти след изменението:

Поземлен имот с проектен идентификатор №38399.76.672, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с проектна площ от 21687 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар № 000160, 000188 и 000189, съседи: 38399.76.673.

Поземлен имот с проектен идентификатор №38399.76.673, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с проектна площ от 8481 кв.м., трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: Дере, стар № 000155, съседи: 38399.76.672.

III. След изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на имоти по пункт втори – публична общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие да се извърши промяна на начина на трайно ползване на следните новообразувани имоти – публична общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор №47055.58.732, находящ се в с. Мандра, общ. Хасково, м. Кочова поляна, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, от начин на трайно ползване: Водоем, в „Язовир“.

Поземлен имот с проектен идентификатор №37321.55.301, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Криви дере, с проектна площ от 16198 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, от начин на трайно ползване: Водоем, в „Язовир“.

Поземлен имот с проектен идентификатор №38399.76.672, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с проектна площ от 21687 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, от начин на трайно ползване: Водоем, в „Язовир“.

IV. Общински съвет – Хасково възлага и упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички правни и фактически, последващи законови действия по изпълнение на решенията по пункт втори и пункт трети.

V. След извършване на всички действия по нанасяне на промени в кадастралната карта и кадастралните регистри, Общински съвет – Хасково дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно на държавата следните новообразувани поземлени имоти – публична общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 47055.58.732, находящ се в с. Мандра, общ. Хасково, м. Кочова поляна, с проектна площ от 25107 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар №000302 и 000304, съседи: 47055.58.733, 47055.58.734, 47055.58.735

2. Поземлен имот с проектен идентификатор № 39863.59.388, находящ се в с. Криво поле, общ. Хасково, м. Момин геран, с проектна площ от 15005 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар №000385 и 000386, съседи: 39863.59.385, 39863.59.386.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор № 39863.165.430, находящ се в с. Криво поле, общ. Хасково, м. Караосманката, с проектна площ от 43092 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000421, 000422 и 000420, съседи: 39863.165.429, 39863.165.431.

4. Поземлен имот с проектен идентификатор № 37321.55.301, находящ се в с. Клокотница, общ. Хасково, м. Криви дере, с проектна площ от 16198 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000252.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор № 38399.76.672, находящ се в с. Конуш, общ. Хасково, м. Кара ямач, с проектна площ от 21687 кв.м., трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар № 000160, 000188 и 000189, съседи: 38399.76.673.

VI. Дава съгласие на Кмета на Община Хасково да направи мотивирано предложение до Министерството на икономиката за промяна на собствеността на имотите, подробно описани в пункт пети на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!