Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №763 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №763

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 11867.42.1 (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем точка четиридесет и две точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1566 / 05.09.2018г. на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-549015 / 25.05.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 13928 кв. м. (тринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000255 (нула нула нула двеста петдесет и пет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 11867.42.5, 11867.42.4, 11867.42.19, 11867.42.17, 11867.42.16, 11867.42.18, 11867.32.22, 11867.42.12, 11867.42.13, 11867.42.11, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 11867.42.1 в с.Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 13829 кв. м., стар номер 000255, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!