Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №753 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №753

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2022 г., както следва:

Приема корекциите по параграфи на Разчета за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение № 1, както следва:

№    Параграфи                          Предвидено   Да стане    Разлика в лв.

1.§51-00 Основен ремонт            8 095 257    8 610 257          515 000

2.§52-00 Придобиване на ДМА 19 773 426   20 068 225         294 799

3.§53-00 Придобиване на НМА      422 830        422 830               -

4.§54-00 Придобиване на земя        65 000           65 000              -

5.§55-00 Капиталови трансфери 1 150 000       1 150 000            -

Общо по бюджета за 2022 г.       29 506 513     30 316 312       809 799

2.Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2022 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите с 306 442 лв., съгласно Приложение № 2.

 

3.Утвърждава разпределението на допълнително предоставените с ПМС № 229/29.07.2022 г. средства за целева субсидия за капиталови разходи в размер 842 200 лв. по обекти, както следва:

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация- Хасково – 480 000 лв.;

Изграждане на паркова среда в УПИ I - „за парк“ в кв. 864, гр. Хасково – 200 000 лв.;

Изграждане на спортен комплекс в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково – 162 200 лв.

 

4.Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.

 

5.На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!