Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №723 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №723

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.51, ал.2 и ал.3 от ЗОС, Общински съвет - Хасково реши:

1.Дава съгласие да бъде учредено дружество по реда на чл. 357 и следващите от Закона за задълженията и договорите между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД с ЕИК 836144261, с цел осъществяване на стопанска дейност по стопанисване и експлоатация на паркинги, чрез използването на имоти публична общинска собственост, отредени за паркинги, а именно: имот с идентификатор 77195.723.326 по КККР на гр. Хасково и имот с идентификатор 77195.722.65 по КККР на гр.Хасково и двата собственост на Община Хасково.

2.Дава съгласие, освен с описаните в т.1 имоти, Община Хасково да участва в дейността на дружеството и със средства в размер на 30 000 лв., които да бъдат за сметка на резерва на общината за непредвидени/неотложни нужди.

3.Оправомощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите законови действия за учредяване на дружество по реда на чл.357 и сл. от ЗЗД между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, при дялове съответно 80% за Община Хасково и 20% за „Тролейбусен транспорт“ЕООД – гр.Хасково.

4.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!