Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №720 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №720

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ – парцеларен план със съответните план-схеми по чл.108 от ЗУТ за ел.захранване, водоснабдяване, дъждовен канал и битов канал към ПИ 77195.214.4 по КК на гр. Хасково.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за смяна предназначението на част от ПИ №77195.213.9 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Хасково и част от ПИ №77195.214.18 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Хасково. Смяната на предназначението е с цел обособяване на път с трайна настилка за осигуряване на транспортен дстъп до ПИ №77195.214.4. Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!