Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1084 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1084

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната админис­трация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.9 от Закона за вътрешния одит в публичния сек­тор и чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.11 от 2017г., изм. и доп., бр.88 от 13.10.2020г.), Общински съвет – Хасково

 

Р Е Ш И:

 

Изменя т. IV на Решение № 1057 по Протокол 43 от заседание на общински съвет Хасково от 26.04.2024г., както следва:

IV. Външните членове получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в размер на половин минимална работна заплата за участие в едно проведено заседание на комитета в месец или една минимална работна заплата за участие в две и повече проведени заседания в рамките на един и същи месец. Независимо от броя на проведените заседания в месеца, възнаграждението не може да надвишава една минимална работна заплата за същия месец. За месеците, през които не са провеждани заседания, възнаграждения не се дължат“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

       /Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!