Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1057 от 26.04.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.04.2024 ГОД.

 

Решение № 1057

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18, ал. 2 и 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.,изм. и доп., бр.88 от 13.10.2020 г.), Общински съвет – гр. Хасково

Р Е Ш И:

        I. Определя поименния състав на членовете на одитния комитет, както следва:

        1. Емилия Александрова

        2. Марияна Ушева

        3. Мирослав Георгиев

        ІІ. Мандатът на членовете на одитния комитет е три години, считано от датата на приемане на настоящото Решение.

        ІІІ. Одитният комитет се задължава да провежда заседания най-малко веднъж на два месеца.

        IV. Външните членове получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в размер на една минимална работна заплата за месец. За месеците, през които няма проведени заседания, възнаграждения не се дължат.

        V. Членовете на одитния комитет да изпълняват своята дейност и правомощия съгласно изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/П/

Последна промяна: 26 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!