Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1017 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1017

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г. и ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, Общински съвет - Хасково реши:

Приема бюджета на Община Хасково за 2023 г., както следва:

1.1.ПО ПРИХОДИТЕ: 145 652 023 лв.

Държавни приходи:

Обща субсидия за делегирани от държавата

по чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. 75 497 577 лв.

Получени общини трансфери за други 548 008 лв.

Целеви разходи от ЦБ

Възстановени трансфери за ЦБ (-) - 408 745 лв.

Собствени приходи за държавно делегирани

дейности 485 601 лв.

Трансфери между бюджети /нето / 5 220 871 лв.

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,

в консолидираната фискална програма 7 490 лв.

безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС 61 821 лв.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

СЕС (нето+/-) - 404 964 лв.

Чужди средства от други лица - 2 366 лв.

Преходен остатък по дейности държавна

7 209 564 лв.

държавни приходи: 88 214 857 лв.

Общински приходи:

Данъчни приходи 12 425 000 лв.

Неданъчни приходи 25 115 865 лв.

Трансфери за местни дейности:

– обща изравнителна субсидия 4 445 000 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 245 000 лв.

Трансфер за други целеви разходи за местни дейности 596 700 лв.

Целева субсидия от РБ за капиталови разходи 3 536 400 лв.

Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 188 941 лв.

Трансфери между бюджети (+/-) - 656 000 лв.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата

Европейския съюз (нето) - 750 000 лв.

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,

в консолидираната фискална програма 15 000 лв.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки

средствата от Европейския съюз (нето) 1 993 425 лв.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

СЕС (нето+/-) - 15 494 лв.

Друго финансиране нето (+/-) 3 392 980 лв.

Преходен остатък от общински дейности 6 904 349 лв.

Всичко общински приходи: 57 437 166 лв.

1.2.ПО РАЗХОДИТЕ: 145 652 023 лв.

За дейности държавна отговорност 88 214 857 лв.

За общински дейности, 57 437 166 лв.

в т.ч.: резерв за непредвидени/неотложни разходи 220 000 лв.

Бюджетът на община Хасково, разработен по пълна ЕБК за 2023 г., е представен подробно в Приложение №11.

Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение №8.

3. Утвърждава реализирания преходен остатък в лева и валута по бюджета на Община Хасково по разпоредители към 31.12.2022 г. съгласно Приложение №3 и преразпределя преходния остатък към 01.01.2023 г. съгласно чл. 87 от ЗДБРБ за 2023 г. и чл. 43 от ПМС № 108/09.08.2023 г. по Приложение №3А.

за държавна отговорност 7 209 564 лв.

за общински отговорност 6 904 349 лв.

4. Приема план за разпределение на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2023 г. съгласно Приложение № 7, като:

Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 536 400 лв.

Приема съгласно Приложение №7а разчет за разходите с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, който след приспадане на дължимия ДДС ще бъде в размер на 4 834 000 лв.

Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 4 400 000 лв.

Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2023 г. съгласно Приложение №5.

Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2026 г. съгласно Приложение №16.

Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет за 2023 година, изчислено на касова основа в размер на (-) 17 084 069 лв.

Утвърждава средства по показателите по чл. 45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2023 година съгласно Приложение №19.

Приема следните лимити за разходи:

На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС №108/09.08.2023 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

На основание чл. 34, т. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. и чл. 94, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г. определя представителни разходи на кмета на община Хасково в размер на 30 000 лв.;

Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. определя представителни разходи за председателя на Общински съвет в размер на 11 000 лв.;

За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;

За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 35 000 лв.;

За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв.;

Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето й в размер на 70 000 лв.

Разходи за финансиране на младежки дейности в размер до 50 000 лв.

10.9.Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.

На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 16 460 554 лв.

На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 54 868 515 лв.

На основание чл. 94, ал.3, т.5 и при спазване на ограниченията на чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява плащанията по общинския дълг за бюджетната година съгласно Приложение №12;

Утвърждава разчет за целеви разходи:

За членски внос в размер до 52 425 лв.

Помощи за погребения в размер на 350 лв. за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

На основание чл. 35, ал. 2 от ПМС № 108/09.08.2023 г. утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсираните 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение №18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.

Утвърждава годишен разчет на субсидии за:

„Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет- 2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до 45 000 лв.

За читалищата сумата в размер на 933 980 лв., разпределени съгласно Приложение № 10.

Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия, да извършва промени и да утвърди разпределението му.

Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.

Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 220 000 лв.

На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19.3.Да се разпорежда с резерва на бюджета на община Хасково за непредвидени и неотложни нужди.

19.4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.

В изпълнение на правомощията си по т. 19 кметът издава заповеди.

Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2023 година да извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

Утвърждава разходването на бюджетните средства през 2023 г. да се осъществява при спазване на следните приоритети:

Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии, медикаменти, съдебни и извънсъдебни споразумения и актове.

Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.

Разходи за изпълнение и устойчивост на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.

Разходи за чистота и инвестиционни разходи.

Просрочени разходи и разходи за данъци и такси.

Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и/или за съфинансиране на общински програми и проекти.

Утвърждава планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати в частта на местните и на дофинансираните дейности за 2023 г. съгласно Приложение №13.

Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от функция «Образование», които прилагат системата на делегираните бюджети и съгласно Решение на Министерски съвет №280 от 05.05.2022 г., изменено и допълнено с РМС №337/02.05.2023 г., определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» - 190 броя. На основание ПМС № 67/14.04.2010 г. утвърждава разходите за възнаграждения през 2023 година, които са елемент от Приложение №11.

Приема културен календар за 2023 г. на община Хасково в размер на 385 000 лв., съгласно Приложение №14.

Приема спортен календар за 2023 г. на община Хасково в размер на 120 000 лв. съгласно Приложение №15.

Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2023 г. в размер на 220 000 лв.

Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на община Хасково за 2023 г. в размер на 330 000 лв.

Определя и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ и „Жени“ на територията на общината в размер на 170 000 лв., както следва:

Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;

Баскетболен клуб „Хасково“ – 50 000 лв.;

Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 15 000 лв.

Хандбален спортен клуб „Хасково“ - 5 000 лв.

Определя текущи разходи за „местна издръжка- дофинансиране” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в общ размер на 145 000 лв. При необходимост от допълнителни ресурси може да се използва като източник „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково“.

Определя от общинския бюджет за 2023 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“-Хасково в размер на 100 000 лв., съгласно договор с Министерство на културата, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. от стойността на абонаментната карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.

Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50% степен на увреждане и придружителя им.

Одобрява списък на разпоредителите с бюджетни средства съгласно Приложение №4.

Приема като неразделна част за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2023 г. съгласно Приложение №17.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!