Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1005 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1005

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на „СТИМЕКС“ ООД – гр. Хасково, представлявано от управителя си Георги  Герганов за реализиране на обект: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 77195.707.37.3 с предназначение – „СКЛАД ЗА МЕТАЛИ“, с РЗП 777,04 кв.м., находяща се в УПИ VIII, кв. 4-СИЗ, към сграда с идентификатор № 77195.707.37.3, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.707.37 по КК на гр. Хасково, целият имот с площ от 3825 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.707.38, 77195.707.159, 77195.707.36, 77195.707.100 на стойност 23 311,20 лв. (двадесет и три хиляди триста и единадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!