Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2007 - 2011

Решение № 0818

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Кремена Тимонова Русева –…

Решение № 0817

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Светослава Александрова Лазова –…

Решение № 0816

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задължението на Боряна Генкова Тенчева -…

Решение № 0815

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие от §97 „Резерв местни дейности” от бюджета на Община Хасково за 2011 г. да бъдат насочени средства в размер на…

Решение № 0814

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково  ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване,…

Решение № 0813

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОТМЕНЯ Решения №662 от 26.11.2010 г. и №743 от…

Решение № 0812

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково  ОДОБРЯВА:  Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за…

Решение № 0811

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – план за застрояване,…

Решение № 0810

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково допълва т.2 и т.3 от свое Решение №796 от 24.06.2011г., както следва: „На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25,…

Решение № 0809

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем…

Решение № 0808

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.11 във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем…

Решение № 0807

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал.1 и чл. 27 ал. 4 от Правилника за приложение на закона за народната просвета, Общински съвет – Хасково реши: 1. ПРЕОБРАЗУВА…

Решение № 0806

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНП и чл.3 от договорите между община Хасково и МОМН, Общински съвет - Хасково като преимуществени ползватели на МПС – училищни…

Решение № 0805

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. На основание чл.90, ал.1 от ППЗНП и чл.11, ал.1, т.2 и 3 и ал.2 от Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на…

Решение № 0804

Общински съвет - Хасково Протокол №53 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.09.2011 год. 1. На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за временно изпълняващи длъжността “кмет на кметство”, до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство, както следва: - За “кмет на кметство”…

Решение № 0803

Общински съвет - Хасково Протокол №52 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 05.08.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет – Хасково ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ За учредяване на право на преминаване и сервитут…

Решение № 0802

Общински съвет - Хасково Протокол №50 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.07.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Общите условия на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема BG161PO001/1.1-09/2010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за реализация на Проект: “Прилагане мерки…

Решение № 0801

Общински съвет - Хасково Протокол №51 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 20.07.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.4.2. от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG161PO001/1.4-07/2010/025, за реализация на Проект:“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково”,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!