Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ В „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“       Въз основа на Протокол  от 16.02.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-4/13.02.2023 г. на  Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за…

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА УПРАВИТЕЛ НА "ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ"

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Управител на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" – 1бр. Описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности в преходното жилище. Определя целите на екипа и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на…

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в отдел ПНО, дирекция АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността „Секретар на местна комисия…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ по Проект „Културно разнообразие в Хасково“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ  ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ И ЕКСПЕРТ „ИЗЛОЖБИ И СЪБИТИЯ“ Въз основа на Протокол от 26.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за  длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“ по…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и Експерт „Изложби и събития“     Протокол от 24.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-85 от 24.01.2023г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжностите Експерт „Култура и изкуство“ и…

ОБЩИНА ХАСКОВО обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Община Хасково обявява процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Хасково. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: https://haskovo.bg/bg/karieri   Изисквания…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ЛОГОПЕД“     Въз основа на Протокол от 18.01.2023 г., на комисия назначена със Заповед №СУО-1 от 13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители, се изготви следният…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТИ по Проект „Културно разнообразие в Хасково“ по Програма „Културно предпр., наследство и сътрудничество"

Във връзка с изпълнението на Проект „Културно разнообразие в Хасково“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Община Хасково обявява следните работни места: Експерт „Култура и изкуство“ – 1 /една/ позиция на пълен работен ден - 8 часа; Експерт „Изложби…

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Логопед в „ Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Въз основа на Протокол от 16.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-1/13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Логопед в ДЦПДУТС. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

Описание на длъжността: Проучва и извършва анализ на индивидуалните потребности на децата и ги насочва към подходящите за тях дейности; Изследва говорното развитие на децата, използвайки подходящи формални и неформални методи на изследване; Информира родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата; Участва в разработването и съгласуването на…

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура №  BG05SFOP001-4.007 Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01 Проект «Областен информационен център – Хасково»   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ…

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

      Процедура № BG05SFOP001-4.004 Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01 Проект Областен информационен център - Хасково   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!