Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Встъпителна пресконференция

       

 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

www.eeagrants.bg

 

 

Днес, 24.08.2022 г., Община Хасково организира встъпителна пресконференция по проект „Преход към климатично устойчиви общности“.
Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Проектът се осъществява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с програмен оператор МОСВ.
Той се реализира от Община Хасково в партньорство с Oбщинa Стамболово, Община Маджарово и Интернешенъл Девелопмънт Норуей АС, Норвегия, които съвместно ще осъществят последователни дейности за устойчиви политики за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата. Днес партньорите по проекта общините Хасково, Стамболово и Маджарово заедно представиха дейностите, които ще бъдат изпълнени през следващите 22 месеца.
Първата мярка е интеграция на зелен водород към сградата на Дом за стари хора „Кенана“ в Хасково. Предвидено е да се интегрира водородна система към котелното стопанство на Дом за стари хора „Кенана“, заедно с хибридна фотоволтаична система. Тя позволява производството на високоенергийно гориво на място, икономия на конвенционалното гориво с около 40% и намалява вредните емисии – SO2 (серен диоксид) с до 30%, CO2 с до 30%, NOX (азотен диоксид) с до 25%, PM (фини прахови частици) с 6 до 8 пъти. Ще се достави и монтира и хибридна фотоволтаична система за отопление от енергия от възобновяеми (ЕВИ), която ще бъде проектирана по начин, гарантиращ използването на ВИ само за собствено потребление.
Втората мярка предвижда инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване в 3 детски градини в с. Динево, с. Малево и с. Узунджово на територията на община Хасково и детска градина „Звездичка“ с пет филиала на територията на община Стамболово.
Третата мярка е свързана с изграждане на зелена инфраструктура с цел намаление на количеството на отичащите се поройни дъждове благодарение на естествената способност на задържане и поглъщане, свойствена на растителността и почвите. Тук са включени дейностите:
- Засаждане на 500 люлякови фиданки в югоизточния край на Младежки хълм Ямача. Почвата на терена е бедна и силикатна. Рекултивацията с люляк ще позволи задържане на почвата и предотвратяване на ерозията. Мярката ще доведе до запазване на биоразнообразието, улавяне на вредните вещества от атмосферата и смекчаване на климатичните промени. Предвидената дейност отговаря на предизвикателствата на протичащите климатични промени и тяхното минимизиране и ще допринесе за изпълнение на третия приоритет на ПИРО – Хасково 2021-2027, стратегическа цел "Развитие на зелени инвестиции и кръгова икономика, енергиен преход и др."
- Озеленяване на кръгово кръстовище и зацветяване с рози на паркови площи в град Маджарово.
Другите дейности предвиждат изграждане на институционален капацитет на общинско ниво за успешно изпълнение и управление на дейностите и мерките в областта на измененията на климата и разработване на стратегически документи за синергичен подход по отношение на политиките за околна среда. Целта е да се осигури прилагането на нов интегриран подход на планиране и отчитане на дейностите в областта на енергията и климата, като съвместни политики между общините.
Общата стойност на проектното предложение е 914 591.72 лв., безвъзмездно финансиране, а срокът за изпълнение е 22 месеца.
Проектното предложение се изпълнява по процедура BGENVIRONMENT-4.004 Открита покана № 3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021.

 

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!