Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Управител“

в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

         Протокол от 17.08.2021 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 714/03.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

  1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

    1. Мирослав Янков
  1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

    1. Евелина Николова - Не представя документ, удостоверяващ изискваната образователно-квалификационна степен - професионално направление „Социални дейности “ и „ Психология “ и документ, удостоверяващ професионален опит минимум 1 година в сферата на социалните услуги.
    2. Деница Лазарова - Не представя документ, удостоверяващ изискваната образователно-квалификационна степен - професионално направление „Социални дейности “ и „Психология“.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 22.08.2022г. от 10:30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „ Общински “ 1., зала 315.

 

 

 

Председател: Златка Караджова – Ръководител проект: ............п.................

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!