Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – ХАСКОВО.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Насков Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково постъпи писмо с АВиК-РД-19-7-/2/ от 12.03.2024г.  подписано от Областния управител на Област Хасково, с което ни уведомява, че в качеството си на председател на Асоциацията по В и К, на основание чл.198 в, ал.6 от Закона за водите, свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 10.04.2024г.- присъствено от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково. Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -17.04.2024 г.- 11,00 часа.

Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията по ВиК е както следва:

Представител на държава/община

Процентно съотношение на гласовете в АВиК -  Хасково

Държавата

35 %

Община Хасково

24.99%

Община Ивайловград

1.59%

Община Любимец

2.75%

Община Маджарово

0.46%

Община Минерални бани

1.70%

Община Свиленград

6.38%

Община Симеоновград

2.37%

Община Харманли

6.64%

Община Стамболово

1.68%

Община Димитровград

13.71%

Община Тополовград

2.75%

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково за  2023г.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково за 2023г.
  3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково за 2024г.
  4. Одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2024г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково.

(Материалите по дневния ред са изпратени на електронен носител и са приложени към Докладната записка.)

Съгласно чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, представител на  Общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност  той да участва Общинският съвет определя друг представител, като позицията  и мандатът на представителя на общината се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

  1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

       2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

       3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на редовното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе  присъствено  на 10.04.2024 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково.  Определена е резервна дата и час за провеждане, съобразно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника -17.04.2024 г.- 11,00 часа :

По точка 1: На основание чл. 33а, от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК за 2023г.

По точка 2: На основание чл. 33а, от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, приема отчета за изпълнение на бюджета за 2023г.  на Асоциацията по ВиК.

По точка 3: На основание чл. 33а, от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, приема бюджета за 2024г.  на Асоциацията по ВиК.

По точка 4: На основание чл. 33а, от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково, …………………... Подробната инвестиционна програма за 2024г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/п/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!