Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Продажба на имот частна общинска собственост /Поземлен имот с идентификатор 77195.721.354 по КК на гр.Хасково, ул.“Добруджа“№53/

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /Поземлен имот с идентификатор 77195.721.354 по КК на гр.Хасково, ул.“Добруджа“№53/

    

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: №53 Р-155-2/20.9.2022г. от „Рунамит“ ЕООД, ЕИК 126607923, представлявано от Румен Мутафчиев за закупуване на общински Поземлен имот с идентификатор 77195.721.354 по КК на гр.Хасково , с площ 366,00 кв.м. Имотът е частна общинска собственост и е актуван с АЧОС №12837/21.09.2023г., вписан на 27.09.2023г. под №16, том ХVII, рег.№5354 в ХРС-Служба по вписванията–Хасково.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС „Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8,ал.2“. Това е редът, определен в чл.48 от НУРОС.

Видно от представения Договор за покупко-продажба на недвижим имот с рег.№ОС-087/30.03.2010г. заявителят е собственик  на сграда с идентификатор 77195.721.354.1 по КК на гр.Хасково, ведно с  отстъпеното право на строеж върху гореописания имот.

Цената на Поземлен имот с идентификатор 77195.721.354 по КК на гр.Хасково , с площ 366,00 кв.м., съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 54 900,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси. Видно от Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 7611002452/14.03.2024г. данъчната оценка на гореописания имот е 13 688,40 лева.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС чл. 48 ал. 1 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.16 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор77195.721.354 по КК на гр.Хасково, ул.“Добруджа“ №53, целият с площ 366,00 кв.м., се продава на „Рунамит“, ЕООД, ЕИК 126607923, представлявано от Румен Мутафчиев от гр.Хасково за сумата от 54 900,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

   

 

   СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ /п/

   Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!