Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.53 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГО...

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  ДИНКО ТЕНЕВ – Зам.- Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /Поземлен имот с идентификатор 77195.741.53 по КК на гр. Хасково, ул. „Гоце Делчев “ № 12/.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е искане  с рег. индекс.№ 94Х-1844-2/03.07.2023г. от Христо  Христов като собственик  на  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.53 по КК на гр.Хасково, ул. „Гоце Делчев“ № 12“, целият с площ 441,00 кв.м., да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС № 12894/08.01.2024г. Община Хасково е собственик на  83/441 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е  13257,00 лева без ДДС.  Данъчната оценка на общинската част е 2523,20 лв.        

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, вр. с чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

  1. 83/441 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.53 по КК на гр. Хасково, ул. „Гоце Делчев “ № 12, целият с площ 441,00 кв.м. се продават на Христо Христов за сумата от 13 257,00 лева без ДДС.         

 

ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:                     

 /Динко Тенев/

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!