Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Хасково /№308 от 28.11.1997 г. на Общински съвет – Хасково, изм. и доп. с Решение №94 от 24.03.2000 г., Решение №637 от 22.12.2006 г., Решение №316

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Общинските съветници от ПП „Възраждане“ в Общински съвет Хасково

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Хасково /№308 от 28.11.1997 г. на Общински съвет – Хасково, изм. и доп. с Решение №94 от 24.03.2000 г., Решение №637 от 22.12.2006 г., Решение №316 от 29.05.2009 г.,  Решение №475 от 29.01.2010 г., Решение №88 от 03.02.2012 г. , Решение №211 от 22.07.2016 г. , Решение №788 от 16.12.2022 г. , и Решение №995 от 11.08.2023 г. на Общински съвет – Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Именно затова и Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като“доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски. Определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.

Наложената в последните години публична пропаганда на крайно неприемлив модел на обществена и сексуална ориентация, особено на фона на тежка криза в демографски план и изключително негативна спрямо традиционните за България семейни ценности медийна среда. Разполагането на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация, особено в непосредствена близост до учебни заведения задълбочава кризата в образованието и възпитанието на подрастващите. С неутвърдената и неразвита психика, децата са най - податливи на такъв тип пропаганда, поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за себе си. Именно за това са изключително притеснителни засилващите се тенденции сред българското общество, в което приемането на хомосексуалните действия като нещо нормално и дори естествено следствие, на което моралния упадък сред младежта се увеличава. Толерирането на такъв тип обществена пропаганда е недопустима предвид  засилващия се отрицателен демографски прираст в нашата страна породен от редица провали в политиките на национално ниво водещи до неотменно първо място по ниска раждаемост на глава на населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света през годините поставяйки България в ситуация на демографска катастрофа.

Целта на настоящото предложение е да се осигури по - разширен и ефективен контрол в лицето на органа по изпълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Хасково – общинска администрация по отношение на съдържанието на Рекламно-информационни елементи находящи се в градската среда.

Очакваните резултати от прилагането на настоящите промени са ограничаване на съдържанието на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) в община Хасково, които засилват негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина.

Следва да се отбележи, че за прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови ресурси и други средства.

Предложените промени са съобразени с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на съюзното право и не им противоречи.

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково приема Наредба за изменение и допълнение Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Хасково /приета от Общински съвет с Решение №308 от 28.11.1997 г. на Общински съвет – Хасково, изм. и доп. с Решение №94 от 24.03.2000 г., Решение №637 от 22.12.2006 г., Решение №316 от 29.05.2009 г.,  Решение №475 от 29.01.2010 г., Решение №88 от 03.02.2012 г. , Решение №211 от 22.07.2016 г. , Решение №788 от 16.12.2022 г. , и Решение №995 от 11.08.2023 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

§ 1. В чл. 6, ал.1, т. 3 се правят следните изменения:

След думата „нетърпимост“ знакът „ .“ се заменя с „ , “ и се допълва със следния текст „както и на нетрадиционна сексуална ориентация.“

§  2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:

  1. Добавя нова точка 8 със следния текст:

„Лица, организации и общности, пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация“

  1. Точка 8 става точка 9.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Ясен Колев    ……………                           Атанас Кръстев    ………

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!