Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Извънредна Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв.5, СИЗ, гр.Хасково.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Извънредна ДЗ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

“ Проект за измененние на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково“.

Инвестиционно намерение на Община Хасково представлява разширяване границите на съществуващия Централен гробищен парк. Процедурата е стартирана по докладна записка от Управителя на „Обреден дом“ ЕООД. Към момента урегулираната територия на парка е обособена в УПИ I за гробищен парк, кв.5 СИЗ, приет с Решение №489/2021г на Общински съвет-Хасково. Предвид, че тази територия към момента е усвоена, е необходимо разширяване на гробищата. Непосредствено до гробищния парк се намират имоти №77195.102.8 с НТП – друг вид нива и №77195.705.224 с НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Хасково. Към момента те представляват земеделска земя, което изисква провеждане на процедура по смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ. С решение №490/2021г. на Общински съвет Хасково е прието предварително съгласие за промяна предназначението на двата имота, а с Решение №885 /2023г, е одобрено задание и разрешено изработването на ПУП. До съществуващия гробищен парк има изградена пътна мрежа, електрокомуникации и водоснабдяване, което не налага проектиране на нови външни връзки и разработване на парцеларен план. Обслужването вътре в парка ще бъде от новопроектирана алейна мрежа.

За двата нови имота е изготвен хидрогеоложки доклад за проучване нивото на подпочвените води, с което се доказва, че новите терени отговарят на изискванията на чл.6 от Наредба №2/21.04.2011г за здравните изисквания към гробищните паркове. Издадено е Решение №ХА-ЕО-118/2022г на РИОСВ Хасково за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. С Решение №КЗЗ-03/23.02.2023г на Министерство на земеделието е утвърдена площадка за проектиране.

Изработен е служебно ПУП – изменение на плана за регулация, проектът е съобщен на заинтересованите лица и в законоустановения срок не са постъпили възражения.

Проектът е разгледан на заседание на Общинския експертен съвет и с решение по точка 1 от Протокол № 7/27.04.2023 г., е приет.

С оглед на горното предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с 134, ал.2, т.6 и чл. 17 от ЗУТ

ОДОБРЯВА:

“ Проект за измененние на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково“.

С плана за регулация се променят границите и площта на УПИ I за гробищен парк , като към него се присъединява територията на поземлени имоти №77195.102.8 и №77195.705.224 и се премахва съществуващата регулационна линия, проектирана по имотната граница между имот №77195.705.824 и 77195.102.8. Останалите граници на УПИ I не се променят. Урегулирането на новите територии е по имотни граници в условията на чл.17 от ЗУТ.

Проектните работи са отразени с кафяви линии и надписи в чертежа “ Проект за измененние на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 27 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!