Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Извънредна Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Делба на имот - собственост на Община Хасково с идентификатор 14550.95.435, намиращ се в землището на с.Гарваново, местност "Змиярника"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Делба на имот - собственост на Община Хасково с идентификатор 14550.95.433, намиращ се в землището на с. Гарваново, местност ,,Змиярника”.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е  постъпило Искане от инж.Христо Христов – Изпълнителен директор на ,,АБ” АД - гр. Хасково, с рег. индекс:53 А-24-9#3/14.12.2022г., в което изразява желание да бъде разгледано отново в Общински съвет - Хасково Искането му с рег.индекс: 53А-24-9/30.08.2022 г. за разделяне на имот с идентификатор 14550.95.433, намиращ се в землището на с. Гарваново.

Искането за делбата на имот с идентификатор 14550.95.433, е свързано с Договор от 17 март 2009г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, материали – андезити, от находище ,,Змиярника”, разположено в землището на с. Гарваново, община Хасково, обл. Хасково, сключен между МРРБ и ,,Пътстрой-97”-АД гр. Хасково, и Допълнително споразумение №1 от 12 декември 2020г. към Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни ботатства-строителни материали, материали андезити, от находище,,Змиярника”, разположено в землището на с. Гарваново, община Хасково, област Хасково.

Допълнителното споразумение е сключено между страните:

- Министерски съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката

- ,,Пътстрой-97-АД гр. Хасково

- ,,АБ“-АД гр. Хасково

В допълнителното споразумение от 12 декември 2020г. ,,Пътстрой“-97-АД гр. Хасково прехвърля на ,,АБ“-АД гр. Хасково изцяло правата и задълженията си, произтичащи от решение №781 на Министерски съвет от 10 декември 2008г. и сключения на 17 март 2009г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали-андезити, от находище ,,Змиярника“, разположено в землището на с. Гарваново, община Хасково, обл. Хасково.

Предмет на договора за концесия от 17 март 2009г. е експлоатацията на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземни богатства-строителни материали материали-андезити, от находище ,,Змиярника“.

Представена е схема на концесионната площ на находище ,,Змиярника“ с. Гарваново, от която е видно че голяма част от площта попада в имот с идентификатор 14550.95.433 – собственост на Община Хасково. С цел нормална експлоатация и достъп до находището е необходимо имотът да бъде разделен като бъдат запазени трайното предназначение на територията, и начина на трайно ползване. От отдел АГК при Община Хасково са изработени скици-проекти за разделяне на поземления имот. За приключване на процедурата по нанасяне на проектните имоти на кадастралната карта на землище с. Гарваново, е необходимо съгласие от Общински съвет - Хасково за разделянето на упоменатия по-долу имот.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 14550.95.433, землище с. Гарваново на три поземлени имота съответстващи на проектните имоти описани в скицата-проект, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 14550.95.655 с проектна площ 99.475 дка.

Поземлен имот с проектен идентификатор 14550.95.656 с проектна площ 76.500дка.

Проектен имот с идентификатор проектен идентификатор 14550.95.657 с проектна площ 64.089дка

2.Решението за одобряване на проекта за изменение на КККР за поземления имот с новите проектни идентификатори, да бъде изпратено в АГКК - гр. Хасково за отразяване в регистрите.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Изготвил:

Георги Захариев

Гл. експерт д-я ИСДУОС

Последна промяна: 14 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!