Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково относно: съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ДИНКО ТЕНЕВ – ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Община Хасково постъпи писмо от АВиК-РД-19-75 от 18.08.2022 г. (наш Рег. индекс: 06-25-167 от 18.08.2021 г.) от Областния управител на Област Хасково, с което ни уведомява, че в качеството си на Председател на Асоциацията по В и К, на основание чл.198 в, ал.4, т.5 от Закона за водите, насрочва извънредно – присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 20.09.2022г. в сградата на Областна администрация Хасково от 11,00 часа. На основание чл. 10, ал.5, т.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е определена резервна дата и час за провеждане на заседанието, 26.09.2022г. от 11,00 часа, без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите /решенията на Общинските съвети/ за първоначално обявената дата.

Заседанието ще протече при следния

Дневен ред:

1.Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за периода 2022 – 2026 г.

2.Други

Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията по ВиК е както следва:

Представител на държава/община    Процентно съотношение на гласовете в А ВиК - Хасково

Държавата                                                                   35 %

Община Димитровград                                             14.14 %

Община Ивайловград                                                 1.70 %

Община Любимец                                                       2.70 %

Община Маджарово                                                   0.44 %

Община Минерални бани                                          1.56 %

Община Свиленград                                                  6.07 %

Община Симеоновград                                              2.31 %

Община Стамболово                                                  1.57 %

Община Тополовград                                                 3.08 %

Община Харманли                                                     6,58 %

Община Хасково                                                       24,85 %

Съгласно чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, представител на Общината в Асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг представител, като позицията и мандатът на представителя на общината се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев, за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе присъствено на 20.09.2022г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково / пл. „Свобода“ №5, зала „Марица“/ или на 26.09.2022г. от 11,00 часа – резервна дата и час на провеждане, без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите /решенията на Общинските съвети/ за първоначално обявената дата.

По т.1: На основание чл.198 в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, съгласува коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за периода 2022 – 2026г.

 

ЗАМЕСТНИК -КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Динко Тенев/

 

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!