Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Вземане на решение за съгласие управителят на "ДКЦ I - Хасково" ЕООД да участва в учредяване на Национално сдружение на изпълнителите на СИМП

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев - Зам.- кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за съгласие Управителят на „ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД - гр. Хасково да участва в учредяване на Национално сдружение на изпълнителите на СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ) – юридическо лице с нестопанска цел

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Рег. Индекс №29-56-2 от 16.05.2023 г. в Община Хасково е постъпила Докладна записка от д-р Ясен Янев - управител на “Диагностично-консултативен център 1 – Хасково” ЕООД, с която се иска съвместно с представители на други лечебни заведения за извънболнична специализирана медицинска помощ да учредят СНЦ, с наименование „Национално сдружение на лечебните заведения за извънболнична специализирана медицинско помощ в България“, като неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение на ЛЗ за извънболнична специализирана медицинска помощ, организирани в сдружение, за защита на общите интереси.

Целта на НСЛЗСИМП е:

1.Да осигури правилно и широко популяризирано сред обществеността разбиране за същността на специализираната извънболнична помощ.

2.Да защитава правата, професионалните, социалните и икономическите интереси на работещите в специализираната извънболнична помощ.

3.Да осъществява връзка с изпълнителната власт , други организации с цел решаване проблемите на специализираната извънболнична помощ.

4.Да осигурява своевременна информация на своите членове.

Основните средства за постигане на целите са:

1.Организиране на форуми за дискутиране на проблемите на специализираната извънболнична помощ.

2.Организиране на срещи с изпълнителната власт.

3.Участие в изготвянето на НРД, други договори, закони и наредби, касаещи работата на специализираната извънболнична помощ в национален мащаб.

4.Всички други средства, които не противоречат на законите в РБ, решенията на ОС и Устава на сдружението.

Предвид гореизложеното, управителят на „ДКЦ 1 - Хасково“ ЕООД иска съгласието на Общински съвет - Хасково да участва в учредяване на Национално сдружение на изпълнителите на СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ) – юридическо лице с нестопанска цел, като счита, че участието в подобно сдружение ще бъде полезно за представляването от него общинско търговско дружество и ще допринесе за защита на неговите интереси.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.17, ал.1, т. 4, чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.10, ал.1, т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково дава съгласието си Управителят на „ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД - гр. Хасково да участва в учредяване на Национално сдружение на изпълнителите на СИМП (специализирана извънболнична медицинска помощ) – юридическо лице с нестопанска цел.

2. Упълномощава управителя на „ДКЦ 1 – Хасково“ ЕООД - гр. Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

ЗАМ. - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 18 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!