Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Кандидатстване на община Хасково с ПИИ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 "Ремонт и рехабилитация на общежетия в системата на училищното образование"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник - кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Хасково с ПИИ /предложение за изпълнение на инвестиция /по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с идентифицирана възможност за кандидатстване от страна на Община Хасково по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕЖИТИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” по Националния план за възстановяване и устойчивост, представям на Вашето внимание кратка информация относно условията за получаване на финансов ресурс по процедурата.

Целта на процедурата е осигуряване на качествени и модерни условия за живот и учене/самоподготовка на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на общежития в системата на училищното образование.

Община Хасково е допустим бенефициент по Процедурата.

Допустимите за финансиране дейности са:

Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие в системата на училищното образование.

Допустимо е извършване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда на общежитието, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност, саниране, ремонт на покрив, подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на общежитие в системата на училищното образование както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място.

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията на общежитие в системата на училищното образование.

Доставките на ново оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната модернизация на съответното общежитие и да съответстват на изискванията на Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Допустима е и доставка на компютърна техника, като преносими компютри, скенери и др., предназначени за помещенията за учене, заниманията по интереси и др. в общежитието.

Непреки дейности, в т.ч. дейности за организация и управление и дейности за информация, комуникация и публичност.

Не е определен минимален размер на предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата.

Максималният размер за предложение е 6 000 000 лева с ДДС.

По процедурата не се изисква съфинансиране от бенефициента.

Максималната продължителност на изпълнението на инвестицията е 31 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 юни 2023 г.

Недопустими за финансиране са образователни институции, за които е осъществяван основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитието им с финансиране от общински бюджет, националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма през последните 5 години преди крайния срок за кандидатстване по настоящата процедура или до предоставяне с решение на СНД на средства по Механизма.

В тази връзка и с оглед приоритизирания списък на МОН към Условията за кандидатстване с допустими образователни институции, определени за Община Хасково, както и на основание стартирани подготвителни дейности за осигуряване на изискуемите документи за кандидатстване по процедурата, предлагам община Хасково като допустим бенефициент да кандидатства с ПИИ за „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“ за ремонт и рехабилитация на следните общежития:

Блок №1 – Ученическо общежитие – десететажна масивна сграда с идентификатор 77195.725.4.3, находяща се на адрес гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ №8, разположена в ПИ с идентификатор 77195.725.4, публична общинска собственост, съгласно Акт №3477 от 06.10.2010г.;

Блок №2 – Ученически общежития – девететажна масивна сграда с идентификатор 77195.725.4.4, находяща се на адрес гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ №8, разположена в ПИ с идентификатор 77195.725.4, публична общинска собственост, съгласно Акт №3476 от 06.10.2010г.

За кандидатстване с ПИИ е необходимо и представяне на Решение на Общински съвет - Хасково, с което се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответните общежития ще продължат да функционират като такива, както и че няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател – община Хасково.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, и Условията за кандидатстване по Процедура за подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост, като за целта подаде проектно предложение с наименование: „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“, ведно с изискуемите към него документи.

2. За предложения проект по т.1. ще бъде осигурена неговата устойчивост и общежитията към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, обект на интервенции по проекта, ще продължат да функционират като такива, както и същите няма да бъдат закрити за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател - Община Хасково.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1 от настоящото решение.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Динко Тенев/

 

Съгласувал: Ваня Христова – директор Д ЕНППЕ

Съгласувал: Йорданка Иванова – началник отдел ОКМДС

Валентина Василева – гл. юрисконсулт

Изготвил: Надежда Иванова, гл. експерт ЕНПП

Последна промяна: 18 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!