Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: Даване на съгласие община Хасково да участва като партньор в "Изграждане на центрове за високи постижения в проф.образование и обучение"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Хасково да участва като партньор в предложението за изпълнение на инвестиция (ПИИ) по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Хасково постъпи докладна записка от директора на Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ с Рег. индекс №67-03-8/20.04.2023 г., с което ни уведомява, че гимназията е включена в списък като краен получател по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Г-жа Маргарита Топалова, директор на ПГДС „Цар Иван Асен II“ информира, че гимназията има готовност да кандидатства по процедурата с изграждане на нова сграда, включваща лаборатории и учебни зали, намираща се в северозападната част на имота, която ще бъде обзаведена и оборудвана с високотехнологични машини и съоръжения.

Конкретни крайни получатели съгласно Заповед РД09-5599/2022 г., утвърдена от министъра на образованието и науката, са двадесет и осем професионални гимназии, определени да получат статут на ЦВП в ПОО, съгласно Методология за определяне на професионални гимназии, които да получат статут на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ е част от този списък и е единствената в Хасковска област определена до получи статут на ЦВП.

Целта на процедурата е осигуряване на модерна и високо-технологична материална база в професионални гимназии с оглед превръщането им в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение (ЦВП в ПОО), които да предоставят възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

В Условията за кандидатстване са определени две задължителни дейности:

Дейност 1 (задължителна): Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПОО и

Дейност 2 (задължителна): Ремонт/основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на сгради, помещения, работилници и лаборатории на училищна образователна среда, вкл. пристрояване, надстрояване и/или ново строителство за изграждане на ЦВП в ПОО.

Максималният допустим размер на инвестицията е в размер на 3 462 857 лева с ДДС.

В случай, че в рамките на Дейност 2 „Ремонт/основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на сгради, помещения, работилници и лаборатории на училищна образователна среда, вкл. пристрояване, надстрояване и/или ново строителство за изграждане на ЦВП в ПОО“, кандидат предвижда строително-монтажни работи, изискващи издаването на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и недвижимият имот е публична общинска/държавна собственост и не е предоставен за управление на съответното училище-кандидат, в предложението за изпълнение на инвестиция следва задължително да бъде включена като партньор съответната община-собственик/с права за управление на имота.

Кандидатът и партньорът по настоящата процедура трябва да разполагат с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който гарантира успешното изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиции съгласно Методика и критерии за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез директно предоставяне BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Съгласно „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, т. 19 от Поканата за участие в процедурата чрез директно предоставяне на средства по настоящата процедура, трябва да се представи Решение на общинския съвет за осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които не се финансират по процедурата (когато е приложимо).

Предвид по-горе описаното, и предвид, че недвижимия имот, в който ще се извършва Дейност 2 не е отдаден за управление на кандидата е необходимо проектното предложение да се подаде в партньорство с Община Хасково.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно насоките за кандидатстване за финансова подкрепа от ПВУ BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково, в предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и предназначението на сградата, обект на интервенция по предложението, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция, както и сградата или частта от нея, които са обект на интервенция, няма да бъдат преотстъпвани на друго лице, за период, не по-малък от 5 (пет) години след крайното плащане към Крайния получател.

Дава съгласие за осигуряване на необходимите средства в случай на разходи, които не се финансират по процедурата.

Възлага на кмета на Община Хасково да сключи Споразумение за партньорство с ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково, за целите на кандидатстване и изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.

Приложения: 1. Образец на партньорско споразумение.

2. Докладна от г-жа Маргарита Топалова.

3. Проектна идея на ЦВП.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Динко Тенев/

 

Съгласувал: Ваня Христова – директор Д ЕНППЕ

Йорданка Иванова – началник отдел ОКМДС

Валентина Василева – гл. юрисконсулт

Изготвил: Надежда Иванова, гл. експерт ЕНПП

Файлове

Последна промяна: 18 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!