Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. вкл.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – председател на Общински съвет-Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. вкл.

               

       

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

       

Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

       

С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2022 г. до  м.юни 2022 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.

       

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

                                      

Р Е Ш Е Н И Е:

 

       

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. вкл.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

 

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.януари 2022 г. до  м.юни 2022 г.

 

 

       

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

През отчетния период – от м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 6 заседания /5 редовни и 1 извънредно/.  Приети са общо 147 решения. Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи, е провел 6 заседания /5 редовни и 1 извънредно/, на които са обсъждани дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет - Хасково, както и решаването на организационни въпроси, свързани с провеждането на заседанията на съвета.

       

През отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; откриване на процедури за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обекти – водоеми; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащи наредби и правилници, както и участие с проекти по оперативни програми.

С Решение №534 от 11.02.2022 г. бе  приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., а с Решение №553 от 25.03.2022 г. и Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.

Приети бяха Актуализирани планове за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. /Решение №560 от 25.03.2022 г. и Решение №618 от 10.06.2022 г./

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България, с Решение №582 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2022 г. в размер на  120 002 022 лв.

 

В сферата на здравеопазването, съгласно приетия Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет - Хасково отпусна еднократни финансови помощи в полза на граждани, с Решение №612 от 15.04.2022 г. /на 12 заявители/ и с Решение №653 от 10.06.2022 г. /на 5 заявители/. Общият размер за отпускане на еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково е 70 000 лв.

С Решение №657 от 01.07.2022 г.  бе  одобрен Списък за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково. Определената сума в размер на 100 000 лв., съгласно приетия Бюджет за 2022 г. на Община Хасково, бе пропорционално разпределена на одобрените кандидати.

 

В областта на социалните дейности бяха приети следните решения:

С Решение №539 от 11.02.2022 г. Общински съвет – Хасково предостави безвъзмездно за управление общински имот, публична общинска собственост за нуждите на Български червен кръст на Република България.

С Решение №540 от 11.02.2022 г. Общински съвет – Хасково удължи срока на право на безвъзмездно ползване на Сдружение Българска Асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр.Хасково, за имот – частна общинска собственост.

С Решение №556 от 25.03.2022 г. Общински съвет – Хасково промени текста на чл.29, ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните таксти и цени на услуги на територията на община Хасково, като лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат такса на ден за съответната диета, според стойността на заявката без вкл.ДДС в размер, съответстващ на сключен договор между Община Хасково и изпълняващ дейността търговец/търговски дружество плюс 0,25 лв. за транспорт.

С Решение №582 от 15.04.2022 г., Общински съвет – Хасково одобри годишен разчет на субсидии за: „Клуб на инвалидите“; „Клуб на слепите“; „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи, в размер до 40 000 лв. общо.

С горецитираното прието Решение бе дадена възможност да се компенсират от бюджета на община Хасково до 8 лв. (с ДДС) стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лицата над 67 години.

С Решение №593 от 15.04.2022 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като осъществява дейността до приключване на договора.

Увеличен бе капацитета на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ – гр.Хасково от 40 на 60 потребители /Решение №658 от 01.07.2022 г./

 

 В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково с Решение №531 от 11.02.2022 г. реши за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. размерът на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, да бъде в размер на 100% от дължимата сума.

С Решение №533 от 11.02.2022 г., Общински съвет – Хасково отмени текста на чл.28 от горепосочената Наредба, касаещ заплащането на такса за ползване на ученически общежития.

Общинската програма за закрила на детето за 2022 г. бе приета с Решение №616 от 10.06.2022 г.

Общински съвет – Хасково одобри действията на кмета на община Хасково по делегиране правото за организиране на безплатни превози на децата и учениците, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, чрез сключване на договори с директорите на училищата и с директора на ДГ №21 “Вихрогонче” /Решение №660 от 01.07.2022 г./

Дадено бе съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Хасково и Второ Българско Неделно Училище “Св.Ив.Рилски”, гр.Комотини, Република Гърция, представлявано от Дружество “България”, Република Гърция /Решение №661 от 01.07.2022 г./

 

В сферата на културата, с Решение №582 от 15.04.2022 г. бе приет Културен календар за 2022 г. на община Хасково в  размер на 350 000  лв. Определена бе  субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2022 г. в размер 200 000 лв.

С Решение №590 от 15.04.2022 г. бе приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2022 г., като в бюджета на Община Хасково  за 2022 г. са предвидени  за читалищна дейност 829 025  лв.

С Решение №600 от 15.04.2022 г. Общински съвет – Хасково учреди безвъзмездно право на ползване на Регионален исторически музей – Хасково върху имоти, общинска собственост.

 

В областта на спорта, с Решение №563 от 25.03.2022  г. Общински съвет - Хасково даде съгласие да се отдадат под наем по чл.104 от ЗФВС, спортни обекти, находящи се в Спортен комплекс „Спартак“.

С Решение №582 от 15.04.2022 г., бе приет Спортен календар за 2022 г. в  размер на  100 000 лв. и определи субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината за 2022 г. в размер на 300 000 лв.

С горецитираното решение, бе разпределена субсидията за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на Община Хасково в размер на 150 000 лв. /Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв., Баскетболен клуб „Хасково“ – 35 000 лв. и Хандбален спортен клуб „Асти-91“ – 15 000 лв./

С Решение №663 от 01.07.2022 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъдат отдадени под наем имоти  - публична общинска собственост /външни спортни игрища/, за срок до 10 години.

 

Взетите решения, с които Община Хасково да участва с проекти по различни оперативни програми, са следните:

С Решение №557 от 25.03.2022 г.  Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от фонд „Социална закрила“ за 2022 г.

С Решение №558 от 25.03.2022 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение за целева финансова подкрепя за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2022 г. от Министерство на култура за Художествена галерия „Атанас Шаренков“.

 

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково/Решение №531,  Решение №532, Решение №533 от 11.02.2022 г., Решение №556 от 25.03.2022 г., Решение №588 от 15.04.2022 г., Решение №662 от 01.07.2022 г./

Допълнена бе Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково /Решение №555 от 25.03.2022 г./

Изменена и допълнена бе Наредбата за финансово подпомагане на местната култура. /Решение №589 от 15.04.2022 г./.

Приети бяха: Правилник за финансиране на процедури „Ин Витро и Ин Виво“ на лица, двойки и семействоо с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково /Решение №591 от 15.04.2022 г./ ; Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване /Решение №609 от 15.04.2022 г./ и Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково /Решение №617 от 10.06.2022 г./

Приета бе Програма за опазване на околната среда на Община Хасково за периода 2021-2028 г. /Решение №601 от 15.04.2022 г./

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, като в сайта има създаден специален раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

 

От м.януари 2022 г. до м.юни 2022 г. вкл., няма  оспорени Решения на Общински съвет – Хасково от Кмета на Община Хасково и от Областния управител на Хасковска област.

 

Съгласно чл.33, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения, както и становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи своето становище, съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

 

1. ПК по обществен ред и законност         -  6 заседания;

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                          -  5 заседания;

 

 3. ПК по общинска собственост и стопанска

политика                                                        -  5 заседания;

 

4. ПК по бюджет и финанси                      -  5 заседания;

 

5. ПК по образование, култура и

вероизповедания                                       -  5 заседания;

 

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                   -  6 заседания;

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                        -  5 заседания

                                              

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                -  2 заседания;

 

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности –  4 заседания;

 

10. ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси   – 1 заседание.

 

       

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината.

       

Съгласно чл.50 от ЗМСМА, в зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, комисиите приемат доклади и становища, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

       

Справката за постъпилите Докладни записки от председателя на Общински съвет, от представителните групи, както и от общинските съветници, е следната: 

1. От председателя на Общински съвет – Хасково  – 12 бр.

2. От Представителна група „За Хасково“                 -   2 бр.

3. От група общински съветници                               -   2 бр.

4. От общинския съветник Тодор Кръшков               -   1 бр.

 

За сведение от Кмета на Община Хасково са постъпили 117 бр. докладни записки и от Заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев – 21 бр.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общински съвет – Хасково през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи.

 

 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!