Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет – Хасково относно: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Таня Захариева– Председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократни финансови помощи, съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.
 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 

С Решение № 817 от 27.01.2023 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково /Правилника/. 

Съгласно чл.4 от Правилника, размера на предоставената еднократна финансова помощ е не по-малък от 500 лв. и не повече от 5000 лв. В случаи на изключително тежки здравословни проблеми, при които е налице непосредствен риск за живота на гражданина, размерът на предоставената еднократна финансова помощ може да бъде до 5000 лв., независимо от размера на годишния доход на лицето. Във всички останали случаи, максималната сума за подпомагане е до 3000 лв.

До м. септември 2023 г. Общински съвет – Хасково е предоставил еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани общо в размер на 47 500 лв.

В Общинска администрация Хасково са постъпили 14 /четиринадесет/ бр. заявления за отпускане на еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани от община Хасково. На 11.12.2023 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са депозирани 12 /дванадесет/ бр. Мотивирани предложения и Протокол от заседанието на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, съгласно горецитирания Правилник.

В представените мотивирани предложения и протокол, Комисията назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, предлага да бъде отпусната еднократна финансова помощ на лицата, като посочва и нейния размер.

Съгласно чл.15, ал.2 от Правилника, Постоянната ресорна комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Хасково следва да се произнесе за конкретния размер на еднократната финансова помощ за всяко едно от лицата, подали заявление за отпускане на такава.
  

Първо Заявление е с рег.индекс: 94 A-5991-1 от 31.8.2023 г. от АЛ с молба за финансова помощ.

По справка от ДСП – гр. Хасково е видно, че лицето е обект на социално подпомагане по чл.70, т.3 от ЗХУ в размер на х лв. месечно и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково е следното:

Предлага Общински съвет – Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Второ Заявление е с рег. индекс: 01-686-1 от 20.9.2023 г. от ГК с молба за финансова помощ по повод претърпяна сърдечна операция.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е обект на социално подпомагане и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Трето Заявление е с рег. индекс:  94 И-2699-2 от 28.9.2023  г. от ИИ с молба за еднократна финансова помощ за дъщеря му ИИ.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Четвърто подадено Заявление е с рег. индекс: 94 Ю-680-4 от 3.10.2023 г. от ЮЮ с молба за еднократна финансова помощ  за претърпяна операция.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е обект на социално подпомаганe и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пето подадено Заявление е с рег. индекс: 94 Х-2958 от 25.10.2023 г. от Х.Х. с молба за еднократна финансова помощ…

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е обект на социално подпомаганe и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Шесто подадено Заявление е с рег. индекс: 94 Д-3181-3 от 31.10.2023 г. от ДМ  с молба за еднократна финансова помощ тъй като е след  операции.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Седмо подадено Заявление е с рег. индекс: 94 Д-3480-2 от 1.11.2023 г. от ДД с молба за еднократна финансова  помощ тъй като е след операция.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че получава по ЗСПД чл.8д,т.1 сумата от х лв. месечно и не е подпомагана с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Осмо подадено Заявление е с рег. индекс: 94 М-452-1 от 14.11.2023 г. от ММ с молба за еднократна финансова помощ тъй като е след онкологична операция.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е обект на социално подпомаганe и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Девето подадено Заявление е с рег. индекс: 94 Д-1844-2 от 17.11.2023 г. от ДС с молба за еднократна финансова помощ.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето  е подпомогнато с еднократна финансова помощ за отопление в размер на х лв

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Десето подадено Заявление е с рег. индекс: 94 З-1614-1 от 24.11.2023 г. от ЗП с молба за еднократна финансова помощ  за претърпяна операция.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето не е обект на социално подпомаганe и не е подпомагано с еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Единадесето подадено Заявление е с рег. индекс: 94 Х-1252-1 от 27.11.2023 г. от ХП с молба за еднократна финансова помощ  за претърпяна операция по спешност …

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето получава месечна финансова подкрепа по чл.70, т.4 от ЗХУ в размер на х лв. и е получила целева помощ за отопление в размер на х лв.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Дванадесето подадено Заявление е с рег. индекс: 94 А-6004-2 от 4.12.2023 г. от  АХ  с молба за еднократна финансова помощ за претърпяна операция.

По справка от ДСП – Хасково е видно, че лицето   получава месечна помощ по ЗХУ чл.70 в размер на х лв. и не е подпомагана за задоволяване на инцидентно възникнали здравословни потребности.

Становището на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, е следното:

Предлага Общински съвет - Хасково да отпусне еднократна финансова помощ в размер на х лв.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение на Решенията:

Предварителното изпълнение е наложително, за да се осигури здравето и живота на молителите. С оглед съществуващите социално-здравни проблеми, закъснението от изпълнението на решението и предоставянето на средствата би могло да доведе до вреда за тяхното психично и физическо здраве.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/ Таня Захариева /

Последна промяна: 15 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!