Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Мартин Узунов – общински съветник при Общински съвет – Хасково относно: Проектиране на модерна индустриална зона в поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Мартин Узунов – общински съветник при Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Проектиране на модерна индустриална зона в поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. с. Узунджово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на изпълнителен директор на АГКК;

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково притежава поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, вид собственост: общинска частна, вид територия: територия на транспорта, НТП за летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК и поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. с. Узунджово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на изпълнителен директор на АГКК;

Съгласно Решение № 845 от 17.03.2023 г. на Общински съвет – Хасково се приема следното:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково дава съгласие да се извърши проектиране на летище и автомобилна писта в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна,

вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.

Считам, че имотите на летище Узунджово (на огромната площ от над 3500 дка) са достатъчни за модерен индустриален парк, летище, автомобилна писта и всички останали добри идеи за региона, които могат да бъдат икономически обосновани.

Разработването на стратегически инвестиционен проект (за модерен индустриален парк) дава възможност за представянето му на международни форуми, за задълбочаване на възможностите за привличане на инвестиции и партньорство.

В началото на 2023 г. направихме оглед на място с изпълнителния директор на “Национална компания индустриални зони”, който коментира, че до момента не е виждала обект с по-голям потенциал за развитие на територията на страната ни.

За мен една от най-важните политики е привличането на стратегически инвеститори, които да създадат нови работни места и така да се вдигне жизнения стандарт на хората в общината. Генерирането на нови работни места има за цел и предотвратяване на вътрешната миграция на населението.

Създаването на индустриални зони и паркове дава тласък за развитие на всеки регион.

Бившето военно летище крие в себе си огромен потенциал. То е в близост до българо-турската и българо-гръцката граница (на около 80 км) и само на 5 км от магистрала Марица, което го поставя на добро стратегическо място и създава благоприятни условия за развитие.

Изграждането на индустриална зона в Узунджово би изиграло ключова роля за разширяване възможностите на бизнеса като бъдат привлечени чуждестранни и български компании за създаване на предприятия и фабрики, както и разкриването на нови работни места. Бъдеща инвестиция в индустриална зона може да има изключително значение за целия регион, тъй като е на 2 ч. разстояние от пристанища в Бургас и Александруполис. В близост е до жп гарата в Хасково и жп гарата в Димитровград.

През територията преминават два ключови трансконтинентални коридори. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул и Азия, а вторият - Северна Европа със Средиземноморието. Тези характеристики на терена са част от предпоставките за превръщането му в изключително перспективен индустриален парк.

Ключови за успехът на индустриалните зони са политиките, които насърчават иновациите, предприемачеството и сътрудничеството.

Смятам, че стратегически в бъдеще фокуса трябва да бъде върху развитието на следните четири вида инфраструктура:

1. Довеждаща до зоната - рехабилитация на съществуваща и създаване на нова довеждаща инфраструктура (пътни и железопътни връзки, преносни проводи);

2. Вътрешна - създаване на вътрешната инженерна и техническа инфраструктура (улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др.);

3. Научно изследователска (изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за научно изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на територията на индустриалната зона или парк);

4. Екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили, подкрепа за зелена и кръгова икономика чрез реализация на проекти за чиста енергия, енергийна ефективност, повторно използване на ресурси и за запазване устойчивостта на природните ресурси);

Паралелно с тези дейности е важно да се работи по маркетинга на парка и привличането на инвеститори с цел сключването на предварителни договори - провеждане на активна маркетингова кампания в страната и чужбина за промотиране на парка, разработване на маркетингови инструменти (уеб, мултимедийни, печатни продукти и пр.), таргетиращи както националния, така и международния инвестиционен пазар. Тенденциите за развитие на индустриални паркове в световен мащаб са създаване на условия за инвеститори, които бързо и достъпно да стартират своята дейност.

През последните години е имало редица възможностите за финансиране на индустриалните зони и паркове. Убеден съм, че така ще бъде и за в бъдеще, което е важно за да не се натоварва допълнително бюджета на общината.

Някои примери са:

1. По линия на Министерство на иновациите и растежа:

Процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“).

Целта на процедурата е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони.

По тази програма ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени, в начален или напреднал етап на изграждане и развитие.

2. По линия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

3. По линия на Българската агенция за инвестиции:

Българската агенция за инвестиции сертифицира проектите, които в последствие Министерството на иновациите и растежа изплаща на общините и инвеститорите като насърчителни мерки. За 2022 г. са изплатени близо 20 млн. лв. на различни български общини.

Част от основните цели, които да се поставят, чрез разработването на този проект:

• подобряване на инвестиционния климат;

• създаване на нови и високопроизводителни работни места;

• повишаване конкурентоспособността на икономиката в региона, чрез технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност;

• привличане на чуждестранни инвеститори и подпомагане дейността на фирмите, които са регистрирани и развиват дейността си на територията на общината;

• мерки за насърчаване на инвестициите;

• постигане на резултати във връзка с местните предизвикателства, чрез иновативни решения за устойчиво градско развитие и др.;

Във връзка с това предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково дава съгласие да се извърши проектиране на модерна индустриална зона в поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. с. Узунджово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на изпълнителен директор на АГКК;

 

Вносител:

/Мартин Узунов – общински съветник/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!