Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в ПИ с идентификатор №77195.726.77 по КК на гр.Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.726.77 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково са постъпили заявления с рег. индекс: 94 С-4031-1 / 10.01.2022г. от Сефтин Осман за учредяване право на строеж за обект: „Пристройка към жилищна сграда на два етажа с реконструкция на второ ниво на съществуваща жилищна сграда“, с РЗП 60 кв. м., намираща се в кв. 38 по РП на гр. Хасково, ул. „Република“ № 51, към сграда с идентификатор № 77195.726.77.1, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.726.77 по КК на гр. Хасково.

Гореописаното лице е собственик на самостоятелния обект с идентификатор № 77195.726.77.1, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.726.77 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 51), видно от Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 177, том 01, рег. № 2784, дело № 139 от 2020г., вписан с дв. вх. рег. 1439, вх. рег. № 144 от 20.03.2020г., акт № 93, том V, дело № 697/2020г., в Служба по вписванията при РС – Хасково.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 15.12.2021г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, за обект: Пристройка към жилищна сграда на два етажа, с реконструкция на второ ниво на съществуваща жилищна сграда в кв. 38, УПИ № 726.77, гр. Хасково.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611005156/29.08.2022г., според което данъчната оценка на вещното право е на стойност 1 099,30 лв. (хиляда деветдесет и девет лева и тридесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 1800 лв. (хиляда осемстотин лева) без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Сефтин Осман за реализиране на обект: „Пристройка към жилищна сграда на два етажа с реконструкция на второ ниво на съществуваща жилищна сграда“, към самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.77.1 за с РЗП от 60 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 77195.726.77 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 51); целия с площ 345 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатори 77195.726.73, 77195.726.78, 77195.726.42, 77195.726.76, 77195.726.75 на стойност 1800 лв. (хиляда осемстотин лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 6 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!