Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.735.294 по КККР на гр.Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.735.294 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило искане с рег. индекс: 53 Б-241-2 #2 / 26.01.2023г. от Данаил Братанов управител на „БЕНТЛИ 08“ ООД с ЕИК 200276246 за учредяване право на строеж за обект: „Пристройка – Разширение за склад към търговски обект – Магазин на първи етаж от смесена сграда“, с РЗП 185,81 кв.м., находяща се в УПИ V , кв. 548 по РП на гр. Хасково, ул. „Македония“ №95-А, към сграда с идентификатор № 77195.735.294.1, разположена в ПИ с идентификатор № 77195.735.294 по КК на гр. Хасково.

Видно от Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 143, том 4, рег. № 5891, дело № 359 от 2015г., вписан с дв. вх. рег. № 5606, вх. рег. № 5626 от 09.07.2015г., акт № 169, том 18, дело №2044 в Служба по вписванията при РС – Хасково., „БЕНТЛИ 08“ ООД представлявано от управителя и представителя на дружеството Данаил Кирчев Братанов е собственик на част от сграда със съсобственост с Община Хасково с идентификатор № 77195.735.294.1.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 29.12.2022г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, който предвижда: „Пристройка – Разширение за склад към търговски обект – Магазин на първи етаж от смесена сграда“, с РЗП 185,81 кв.м. към сграда с идентификатор 77195.735.294.1.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611000903/08.02.2023г., според което данъчната оценка на вещното право на строеж е на стойност 9 824,40 лв. (девет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 9 290,50 лв. (девет хиляди двеста и деветдесет лева и петдесет стотинки) без ДДС.

Предвид изложеното до тук предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Данаил Братанов управител на „БЕНТЛИ 08“ ООД за реализиране на обект: „Пристройка – Разширение за склад към търговски обект – Магазин на първи етаж от смесена сграда“, с РЗП 185,81 кв.м., към сграда с идентификатор 77195.735.294.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.735.294 по КК на гр. Хасково (ул. „Македония“ №95-А) целият имот с площ от 1110 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.735.290, 77195.735.289, 77195.735.293, 77195.735.279, 77195.735.291 на стойност 9 824,40 лв. (девет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!