Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя - частна общинска собственост

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на пчелар за настаняване на пчелин върху земя – частна общинска собственост.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Хасково е постъпило заявление с Рег. индекс: 94 И-568-2/26.05.2022г. от Иван Стоянов с искане за предоставяне на земя от Общински поземлен фонд за настаняване на пчелин.

Заявителят Иван Стоянов желае да бъде настанен в част-621 кв.м. от имот с идентификатор 44553.115.1 по КККР на с. Любеново, община Хасково, целият с площ 1566.889 дка.(хиляда петстотин шестдесет и шест декара, осемстотин осемдесет и девет кв.м.) в подотдел 470-3, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора, местност ,, Корията”

От Общинско лесничейство - Хасково е изработена и представена скица на Горскостопански план 2014г., землище на гр. Хасково,община Хасково в който да бъде разположен пчелин на Иван Стоянов Стоянов.

Изготвена е данъчна оценка с изх. № 7611003037/01.06.2022г. за правото на ползване, която е на стойност 22.70,лева (двадесет и два лева и седемдесет стотинки,).

Съгласно Експертна оценка за определяне пазарната стойност на правото на ползване на 621 кв.м. площ възлиза на 15,00 лева (петнадесет лева).

Имайки предвид разпоредбите на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти-общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по – ниски от данъчните им оценки. От което следва сумата за наема за правото на ползване да бъде 22.70 лева (двадесет и два лева и седемдесет стотинки) годишно.

За имота има изготвен АЧОС №12594 от 14.10.2022г., вписан на 26.10.2022г., под №193, том 21, рег. № 7121 в Служба по вписванията при РС – Хасково.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

1. На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39 ал.3 от

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част 621 кв.м. от имот с идентификатор 44553.115.1 по КККР на с. Любеново, целият с площ 1566.889 дка.(хиляда петстотин шестдесет и шест декара, осемстотин осемдесет и девет кв.м.) в подотдел 470-3, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора, местност ,, Корията” на Иван Стоянов за срок от 10 (десет) години срещу цена от 22.70 (двадесет и два лева и седемдесет стотинки) годишно.

2. Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Изготвил:

Георги Захариев-

Гл.експерт в д-я ИСДУОС

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!