Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 77195.110.2, м. „Карамутли“

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 77195.110.2, м. „Карамутли“, землище гр. Хасково.

.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Предлагам на Вашето внимание:

Искане с вх. № 53Х-302-2/08.12.2023 г. от „Хемера Енерджи“ ЕООД, собственик на поземлен имот № 77195.110.2, м. “Карамутли” землище гр. Хасково, за одобряване на задание, съставено в условията на чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУП, съгласно изискванията на чл. 59 от ЗУТ.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.110.2,  м. “Карамутли” землище гр. Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в имот «за производство и съхранение на електроенергия».

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!