Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Решение на Общински съвет за даване предварително съгласие изработване на проект за изменение на кадастралната карта на гр. Хасково за имот с идентификатор 77195.706.272, Детска градина № 16 „Славейче“


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет за даване предварително съгласие изработване на проект за изменение на кадастралната карта на гр. Хасково за имот с идентификатор 77195.706.272, Детска градина № 16 „Славейче“, имот с идентификатор 77195.718.164, Детска градина № 17 „Иглика“ и имот с идентификатор 77195.715.34,  Детска градина №18 „Осми март“ с цел актуализиране  на данните в КККР на гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Предлагам на Вашето внимание предложение за изменение на кадастралната карта с проектни работи състоящи се в:

  1.  За имот с идентификатор 77195.706.272, Детска градина № 16 „Славейче“. изменението се състои в промяна на контура на сграда с идентификатор 77195.715.34.1 и нанасяне на нови с сгради с проектни идентификатори 77195.715.34.2, 77195.715.34.3 и 77195.715.34.4, собственост на Община Хасково, на базата на геодезическо и архитектурно заснемане. С предложеният проект сграда с идентификатор 77195.715.34.1 се заличава. Обособяват се нови сгради с проектни идентификатори както следва: 

- 77195.715.34.2, със застроена площ 356 кв.м, с предназначение "Сграда за детско заведение“;

- 77195.715.34.3, със застроена площ 552 кв.м, с предназначение "Сграда за детско заведение“;

- 77195.715.34.4, със застроена площ 126 кв.м, с предназначение "Сграда за енергопроизводство“.

  1. За имот с идентификатор 77195.718.164, Детска градина № 17 „Иглика“ изменението се състои в промяна на контура на сграда с идентификатор 77195.706.272.3 и нанасяне на нова с сграда с проектен идентификатор 77195.706.272.4, собственост на Община Хасково, на базата на геодезическо и архитектурно заснемане. С предложеният проект сграда с идентификатор 77195.706.272.3 се заличава. Обособява се нова сграда с проектен идентификатор  77195.706.272.5 , със застроена площ 483 кв.м, която е с предназначение "Сграда за детско заведение“.  Новообразуваната сграда с проектен идентификатор 77195.706.272.4 е с предназначение "Сграда за детско заведение“, със застроена площ 140 кв.м.
  1.  За имот с идентификатор 77195.715.34, Детска градина №18 „Осми март“ изменението се състои в промяна на контура на сграда с идентификатор 77195.718.164.1 и нанасяне на нови с сгради с проектни идентификатори 77195.718.164.3, 77195.718.164.4, 77195.718.164.5 и 77195.718.164.6, собственост на Община Хасково, на базата на геодезическо и архитектурно заснемане. С предложеният проект сграда с идентификатор 77195.718.164.1 се заличава. Обособяват се нови сгради с проектни идентификатори както следва: 

-77195.718.164.3, със застроена площ 708 кв.м, с предназначение "Сграда за детско заведение“;

-77195.718.164.4, със застроена площ 218 кв.м, с предназначение "Сграда за детско заведение“;

- 77195.718.164.5, със застроена площ 340 кв.м, с предназначение "Сграда за детско заведение“;

-77195.718.164.6, със застроена площ 120 кв.м, с предназначение "Сграда за енергопроизводство“.

Актуализацията на данните в КККР на гр. Хасково са необходими във връзка актуализация на актовете за общинска собственост и прецизиране на описаните площи на сградния фонд в имотите публична общинска собственост, предвид  изпълнение на проекти финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост ,Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007  и изпълнението на проект по Програма за изграждане пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022, финансиран от Министерство на образованието и науката.

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.8, ал1 от ЗОС, чл.51, ал.3 във вр. с чл.54а ал.3 от ЗКИР, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.51, ал.3 във вр. с чл.54а ал.3 от ЗКИР Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за изработване на проект за изменение на кадастралната карта на гр. Хасково за имот с идентификатор 77195.706.272 - Детска градина № 16 „Славейче“, имот с идентификатор 77195.718.164 - Детска градина № 17 „Иглика“ и имот с идентификатор 77195.715.34 - Детска градина №18 „Осми март“ с цел актуализиране на данните в КККР на гр. Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!