Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- Кмет на Община Хасково

 

Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Община Хасково разполага със следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

1.УПИ ХХI в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1187,00 кв.м., ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда с площ 85,00 кв.м. и едноетажна полумасивна сграда с площ 40,00кв.м.,,актуван с АЧОС №12821/02.08.2023г.

2.Поземлен имот с идентификатор 77195.729.517 по КК на гр.Хасково, /м.“Изгрев-Запад“/, с площ 812,00 кв.м, актуван с АЧОС №3307/11.09.2009г.

3.Поземлен имот с идентификатор 77195.717.135 по КК на гр.Хасково, /ул.“Бадема“/,с площ 822,00 кв.м., актуван с АЧОС №12818/18.07.2023г.

Възможността за застрояване на имота е ограничена от канала, преминаващ през имота. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутните зони.

Стойността на имотите е определена, чрез изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител .

не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1.УПИ ХХI в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1187,00 кв.м., ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда с площ 85,00 кв.м. и едноетажна полумасивна сграда с площ 40,00 кв.м., с начална тръжна цена 13 200,00 лева без ДДС .

2.Поземлен имот с идентификатор 77195.729.517 по КК на гр.Хасково, /м.“Изгрев-Запад“/, с площ 812,00 кв.м., с начална тръжна цена 31 233,00 лева без ДДС .

3.Поземлен имот с идентификатор 77195.717.135 по КК на гр.Хасково, /ул.“Бадема“/, с площ 822,00 кв.м., с начална тръжна цена 66 451,00 лева без ДДС .

Възможността за застрояване на имота е ограничена от канала, преминаващ през имота. Бъдещото застрояване следва да се съобрази със сервитутните зони.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!