Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот - частна общинска собственост /УПИ III в кв.7 по плана на с.Манастир, община Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост / УПИ III в кв.7 по плана на с. Манастир, Община Хасково/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег. индекс: № 94 Н-2678-3/23.9.2021г. от Николета Банева да закупи общински УПИ III в кв.7 по плана на с.Манастир, Община Хасково, одобрен със Заповед №1657/1952г. и Заповед №2078/ 2019г., целият с площ от 1093,00 кв.м.

Съгласно АЧОС №12454/27.05.2022г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №176/2008г. лицето е собственик на сграда построена с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на УПИ III в кв.7 по плана на с.Манастир, Община Хасково съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 5 465,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1.УПИ III в кв.7 по плана на с.Манастир, Община Хасково, одобрен със Заповед №1657/1952г. и Заповед №2078/2019г. целият с площ от 1093,00 кв.м. се продава на Николета  Банева от с.Манастир, Община Хасково за сумата от 5 465,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!