Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 77195.714.64 по КК на гр.Хасково/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост /Поземлен имот с идентификатор 77195.714.64 по КК на гр. Хасково/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпило е заявление с рег. индекс: №94 П-2730-1/19.1.2023г. от Петя Петкова за закупуване на общински Поземлен имот с идентификатор 77195.714.64 по КК на гр. Хасково, целият с площ 514,00 кв.м. от 880,

Съгласно АЧОС №12753/27.06.2023г. имота е собственост на Община Хасково.

Видно от Нотариален акт №98, том II, дело 234 от 02.02.2022г. и Нотариален акт №98, том ХХVI, дело 4383 от 21.12.2022г. Петя Петкова е собственик на сгради построени с отстъпено право на строеж върху гореописания имот. Цената на Поземлен имот с идентификатор 77195.714.64 по КК на гр.Хасково, съгласно Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 51 400,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.714.64 по КК на гр. Хасково, ул.“Дунав“№10, целият с площ 514,00 кв.м. се продава на Петя Петкова от гр.Хасково ,за сумата от 51 400,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!