Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Статут за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта в община Хасково.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ОТНОСНО: Приемане на Статут за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Хасково

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно последните изменения в чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта (изм. ДВ бр.61/2022г.) се предвижда, че при провеждане на общинската политика за младежта кметовете на общини с население над 45 000 души се подпомагат от общински консултативни съвети по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет.

На 31.01.2023 г. Народното събрание прие Националната стратегия за младежта 2021-2030 г., която е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта като дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10 години, както и мерките за тяхното постигане.

Визията на Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. е „Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят“.

През 2018 г. с Решение № 689 на Общински съвет – Хасково бе приет Статут за организацията, дейността и функциите на Консултативен младежки съвет в Община Хасково, който към момента не е актуален.

С промяна в нормативната база, както и споделени добри практики от работата на представители на младежки парламенти от български общини, са налице условия за промяна в сформирането и работата на младежкия консултативен съвет към Община Хасково. Това ще създаде предпоставка за по-добро представителство на младежките организации в общината, ще се даде възможност на младите хора да изразят своите желания и потребности при определяне на общинската политика в областта на младежките дейности.

В тази връзка предлагам да бъде приет нов Стаут за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Хасково, разработен на базата на изменения Закон за младежта, Националната стратегия за младежта 2021-2030 и наръчник за добри практики от работата на представители на младежки парламенти от 8 български общини.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет-Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 15 а, ал. 6 от Закона за младежта, Общински съвет:

1. Приема Статут за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Хасково.

2. Отменя Статут за организацията, дейността и функциите на Консултативен младежки съвет в Община Хасково приет с Решение № 689 от 01.06.2018 г. на Общински съвет – Хасково.

Приложение: Статут за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Хасково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 9 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!