Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Хасково 2023-2040 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Хасково 2023 - 2040 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Политиката, която налага въвеждането на плановете за устойчива градска мобилност като част от плановите документи за стратегическо развитие на градовете, е систематично разработвана на европейско ниво от 2005 г. насам. В края на 2013 г., в Съобщение на Европейската Комисия COM (2013) 913 и Приложението към него, ЕК дефинира концепцията за плановете за устойчива градска мобилност. По същото време беше пусната първата версия на Ръководството за тяхното разработване.

Планът за устойчива за градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в града и неговите околности с цел постигане на по-добро качество на живот. Той следва европейската концепция за планиране на транспорта в градовете, която се застъпва за поетапна промяна в подхода към градската мобилност, за да се гарантира, че градските райони на Европа се развиват по по-устойчив път и че се стремят към изпълнение на целите на Европейския съюз (ЕС) за конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите европейска транспортна система.

Планът за устойчива градска мобилност на гр. Хасково е разработен в изпълнение на Административен Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C01/20.02.2018 г. по проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”.

Основните цели на документа включват подобряване на качеството на живот, социалната справедливост, транспортната достъпност, интермодалната интеграция, икономическата жизнеспособност, градската привлекателност, устойчивостта и качеството на околната среда в град Хасково, като гарантира, че всички хора, предприятия и други засегнати страни са включени и се възползват от този процес.

Необходимостта от създаването на такъв стратегически документ се обуславя от съществуващата доминираща роля на автомобила в транспорта на съвременните европейски градове. Това от своя страна води до ниско ниво на устойчивост на системите за градска мобилност и други отрицателни последици, като високи емисии на вредни вещества, шумово замърсяване и повишен риск от пътно-транспортни произшествия.

Също така приетия План за устойчива градска мобилност на гр. Хасково е условие за предоставяне на достъп до европейски средства за устойчива градска мобилност по линия на два инструмента - Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР).

Наличието на идентифицирани проекти в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2, както и съответствие с Плановете за устойчива градска мобилност (интегрирани в ПИРО или актуализирани в съответствие с ПИРО), ще бъдат ключови изисквания за предоставяне на финансиране.

По НПВУ е планирана за реализация пилотна схема на конкурентен подбор „BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност“, където Община Хасково е допустим бенефициент. Процедурата е пилотна схема в подкрепа на реформата за устойчива градска мобилност, която въвежда изискване за съответствие на мерките за развитие на градския транспорт (включително междуселищния) в общините с планове за устойчива градска мобилност.

С цел засилване на градско-селските връзки и функционални зони, ПРР ще подкрепя интервенции, освен в други сфери, също и в устойчива мобилност, пътна инфраструктура и зелена градска инфраструктура. Конкретните дейности, които ще бъдат финансирани в тази насока са:

Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност: Мерките могат да включват всички видове инвестиции в инфраструктура и оборудване, вкл.: разработване на ПУГМ, въвеждане на интелигентни транспортни системи и др. мерки за дигитализация на транспорта, подмяна на подвижния състав на обществения транспорт с екологично чист, зарядна инфраструктура за чисти превозни средства, велосипедна и пешеходна мрежа, транспортна инфраструктура, вкл. улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт, велосипедна и пешеходна мрежа, мерки за подобряване на достъпността и безопасността на транспорта, подобряване на връзките между градски, междуградски автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози и др.

Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност: - подобряване на свързаността между териториите чрез инвестиции в пътища от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата на територията на цялата страна; - подобряване на свързаността между териториите и създаване на функционални връзки чрез инвестиции в местни общински пътища на територията на градските общини (на базата на подход „отдолу-нагоре“, при солидна обосновка и доказана нужда за постигане целите на социално включване и икономическо развитие); - обособяване на ленти за велосипеден транспорт, където е подходящо; - мерки за цифровизация на транспорта по пътната мрежа с цел намаляване на емисиите на парникови газове; - всички видове мерки за пътна безопасност, ИТС, превенция и повишаване на осведомеността и др. - развитие на инфраструктура за алтернативни горива по новоизградените или модернизирани пътища.

Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства като: - изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства; - мерки за повишаване на сигурността, вкл. пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти; - обновяване на квартали/специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики, при спазване на принципа за несегрегация.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Приема План за устойчива градска мобилност на Община Хасково 2023 – 2040.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

/Ст.Дечев/

 

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!