Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Хасково е създадена и функционира съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Финансирането на дейността се обезпечава от републиканския бюджет, като делегирана от държавата дейност и се подпомага от Община Хасково. Съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в състава на комисията участват 11 членове – представители на Общинска администрация, на отдел „Закрила на детето”, на органите на МВР, юристи, общественици. Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните   и   непълнолетните,   като   подпомагащо   звено,   работят обществени възпитатели, чиито ангажименти са разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Постъпи Докладна записка от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, с която се представя Отчет за дейността на комисията през 2023 г. Местната комисия ежегодно отчита дейността си пред Кмета на общината и пред Общинския съвет, както и пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет на Република България.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО: /п/

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!