Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Приемане на Отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата на намаляване на ФПЧ10 и ПАВ и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за 2022 година за изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Община Хасково актуализира и изпълнява Програма за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково. Към Програмата е изготвен План за действие с посочени конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха и очаквания ефект за подобряване на КАВ по емисии и имисии.

Актуализацията на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г. е приета с Решение №164/28.08.2020 г. на Общински съвет – Хасково.

Съгласно чл.27, ал.2 от ЗЧАВ, ежегодно, кметовете внасят в Общинския съвет Отчет за изпълнението на програмта за предходната календарна година.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за 2022 г. за изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!