Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на общината

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и юридически лица чрез продажба частта на общината от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.466 по КК на гр. Хасково, ж.к. “Хисаря“, ул. „Пещера“ №46

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

връзка с постъпило заявление с рег.индекс.№92-552-2#5/12.09.2022г. за одобряване на ПУП- план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.739.466 по КК на гр. Хасково, ж.к. “Хисаря“, ул. „Пещера“ №46, целият с площ 355,00 кв.м. от Мюсюлманско изповедание на Република България, представлявано от Мюсюлманско настоятелство- гр. Хасково, като собственик на идеални части от имота е необходимо да се ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12819/19.07.2023 г. Община Хасково е собственик на 15/355 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е 1100,00 лева без ДДС.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 15/355 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.466 по КК на гр.Хасково, ж.к.“Хисаря“, ул. „Пещера“ №46, целият с площ 355,00 кв.м. се продават на Мюсюлманско изповеданиe на Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Братя Миладинови“ №27 за сумата от 1100,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНАХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 31 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!