Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината /УПИ VIII-29 в кв.4 по плана на с.Козлец, община Хасково//

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината / УПИ VIII-29 в кв.4 по плана на с.Козлец, Община Хасково/

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Постъпила е молба с рег.индекс.№94 Х-1093-3/9.6.2023г. от Хилми Акиф, като собственик на идеални части от Урегулиран Поземлен имот VIII-29 в кв.4 по плана на с.Козлец, Община Хасково, целият с площ 1485,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината.

Съгласно АЧОС №12754/28.06.2023г. Община Хасково е собственик на 505/1485 идеални части от имота. Пазарната оценка на общинската част е изготвена от лицензиран оценител и е в размер на 7 902,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 505/1485 идеални части от VIII-29 в кв.4 по плана на с.Козлец, Община Хасково, целият с площ 1485,00 кв.м., се продават на Акиф от с.Козлец , Община Хасково за сумата от 7 902,00 лева без ДДС.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 6 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!